Tematy poszczególnych numerów

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

Instytut Jana Pawła II

PL-20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

Tel. +48 81. 445-32-13; fax +48 81. 445-32-17

E-mail: (redakcja “Ethosu”) ethos@kul.pl;

(kolportaż) eth-kolp@kul.pl

Internet: http://www.kul.lublin.pl/ijp2/

www.ethos.lublin.pl

====================================

INSTYTUT JANA PAWŁA II KUL

KWARTALNIK "ETHOS"

Instytut Jana Pawła II KUL jest działającym od 1982 r. ośrodkiem naukowym zajmującym się badaniem myśli i dzieła Jana Pawła II, upowszechnianiem Jego nauki oraz pobudzaniem i tworzeniem środowisk przepojonych duchem Jego pontyfikatu. Instytut realizuje swoje cele przez działalność badawczą i dydaktyczną (comiesięczne Konwersatorium Myśli Jana Pawła II), organizację sympozjów naukowych oraz na drodze wydawniczej. Współzałożycielem i pierwszym dyrektorem Instytutu Jana Pawła II jest ks. prof. Tadeusz Styczeń SDS, zarazem od 1988 r. do 2006 (do nr-u 75 włącznie) redaktor naczelny "Ethosu" - kwartalnika Instytutu (współwydawanego także przez Fundację Jana Pawła II w Rzymie). Obecnie, od roku 2006, funkcję dyrektora Instytutu a zarazem redaktora naczelnego „Ethosu” pełni ks. prof. dr hab. Alfred M. Wierzbicki.

"ETHOS"

Wykaz problemów, na których koncentruje się Instytut starając się je interpretować i wyjaśniać w świetle nauczania Jana Pawła II, oddaje lista tematów poszczególnych numerów monograficznych "Ethosu". Znajdują się wśród nich najbardziej palące problemy współczesnego katolicyzmu i współczesnego świata, między innymi:


Nr 1/1988 –
poświęcony problematyce mniejszości narodowych, żyjących na terenie dawnej Rzeczpospolitej (Litwini, Ukraińcy, Żydzi, Niemcy) i znaczeniu ich kulturowego dziedzictwa (w numerze m. in.: Karl Dedecius, Czesław Zgorzelski, Ryszard Łużny, Julian Stryjkowski) [nakład wyczerpany]

Nr 2-3/1988 – w nawiązaniu do przemówienia Jana Pawła II do świata nauki w auli KUL, numer poświęcony zagadnieniu podmiotowości człowieka i społeczeństwa (wśród autorów: Władysław Stróżewski, John Crosby, Rocco Butiglione, Stefan Swieżawski, Jadwiga Puzynina) [nakład wyczerpany]

Nr 4/1988 – ukazał się w X-lecie pontyfikatu Jana Pawła II prezentując różne jego aspekty (zawiera teksty m. in.: kard. Josepha Ratzingera, bpa Mariana Jaworskiego, ks. Józefa Majki, Normana Daviesa) [nakład wyczerpany]

Nr 5/1989 – poświęcony etosowi małżeństwa i rodziny jako sanktuarium miłości i życia (wśród autorów: bp Kazimierz Majdański, Tadeusz Styczeń SDS, Matka Teresa, Ronald Reagan, Wanda Półtawska, Włodzimierz Fijałkowski) [nakład wyczerpany]

Nr 6-7/1989 – zatytułowany Kościół ubogich, ukazuje różne wymiary ubóstwa: duchowe, moralne, materialne (wśród autorów: Wojciech Chudy, Andrzej Szostek MIC, Aleksander Małachowski) [nakład wyczerpany]

NR 8/1989 O twórczości i twórcach (w numerze m.in. teksty Stefana Sawickiego, Krzysztofa Pendereckiego i Antoniego Libery) [nakład na wyczerpaniu]

Nr 9-10/1990 poświęcony problemom wojny i pokoju, przygotowany z okazji 50. rocznicy Września 1939 (wśród autorów Tadeusz Przeciszewski, Zbigniew Brzeziński, Alfons Horten) [nakład na wyczerpaniu]

NR 11-12/1990 – opublikowany z okazji dziesięciolecia „Solidarności”, ukazuje jej ethos i epos; zawiera także teksty na temat aksjologicznych podstaw Konstytucji RP (w numerze m. in.: Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Francesco Ricci, ks. Józef Tischner, Andrzej Grzegorczyk) [nakład wyczerpany]

Nr 13-14/1991 poświęcony twórczości Mickiewicza (wśród autorów Czesław Zgorzelski i Józef Bachórz. W numerze także blok wypowiedzi na temat prawnej ochrony dziecka poczętego)

Nr 15-16/1991 poświęcony kryzysowi teologii moralnej (wśród autorów kard. Joseph Ratzinger, Rocco Buttiglione i Andrzej Szostek MIC)

Nr 17/1991 poświęcony obronie człowieka przed strukturami zniewolenia (wśród tekstów m.in. artykuły abp. Józefa Życińskiego, ks. Czesława Bartnika i Krzysztofa Kąkolewskiego)

Nr 18-19/1992 poświęcony sytuacji Polski po przełomie drugiego "Przedwiośnia" (wśród autorów Zbigniew Brzeziński, Jan Nowak-Jeziorański i Czesław Bielecki)

Nr 20/1992 poświęcony twórczości Norwida (wśród autorów Irena Sławińska, Jadwiga Puzynina i Józef Fert)

Sonderausgabe NR. 1/1993 Zum Ethos der Freiheit; niemieckojęzyczna wersja numeru poświęconego kryzysowi teologii moralnej (wśród autorów: Josef Seifert, kard. Joseph Ratzinger, Rocco Buttiglione, Andrzej Szostek MIC)

Nr 21-22/1993 poświęcony ethosowi demokracji (wśród autorów Nicolaus von und zu Liechtenstein, Michael Schooyans i ks. Joachim Kondziela) [nakład wyczerpany]

Nr 23/1993 O ethos młodych (wśród autorów Andrzej Madej OMI, Katarzyna Olbrycht i Wanda Półtawska)

Nr 24/1993 Ethos mass mediów (w numerze m.in. teksty bp. Adama Lepy, Macieja Iłowieckiego i Rafała Ziemkiewicza) [nakład wyczerpany]

Nr 25-26/1994 poświęcony problemom bioetyki (wśród autorów kard. Fiorenzo Angelini, Tadeusz Ślipko SJ i Włodzimierz Fijałkowski)

Nr 27/1994 poświęcony Ethosowi małżeństwa i rodziny (wśród autorów Matka Teresa z Kalkuty, abp Kazimierz Majdański i Andrzej Grzegorczyk)

Nr 28/1994 Jana Pawła II wizja Europy (wśród tekstów m.in. artykuł kard. Karola Wojtyły sprzed 1978 r. oraz teksty Tadeusza Stycznia SDS i Jean-Marie Meyera)

Nr 29/1995 Kobieta w świecie i Kościele (wewnątrz m.in. teksty Alicji Grześkowiak, Małgorzaty Borkowskiej OSB i kard. Johna O'Connora)

Nr 30-31/1995 Polacy i Rosjanie ku pojednaniu (wśród autorów Irina Iłowajska Alberti, Paul Johnson, Lech Wałęsa i Joann Swiridow) [nakład wyczerpany]

Nr 32/1995 Praca i płaca (wśród autorów Michael Novak, Aniela Dylus i ks. Franciszek Kampka)

Special Edition No 2 – John Paul II’s Vision of Europe; angielskojęzyczna wersja tomu: Jana Pawła II wizja Europy (wśród tekstów m.in. artykuł kard. Karola Wojtyły sprzed 1978 r. oraz teksty Tadeusza Stycznia SDS i Jean-Marie Meyera)

Nr 33-34/1996 Wobec postmodernizmu (w numerze m.in. teksty Andrzeja Szahaja, ks. Tomasza Węcławskiego i Heribert Boedera) [nakład wyczerpany]

Nr 35-36/1996 poświęcony klasycznym korzeniom kultury współczesnej (w numerze m.in. teksty Giovanni Reale, Władysława Tatarkiewicza i Jacka Salija OP) [nakład na wyczerpaniu]

Nr 37/1997 Autorytet - akceptacja i kontestacja (wśród autorów Anton Rauscher SJ, Andrzej Szostek MIC, Władysław Stróżewski i Krzysztof Murawski) [nakład wyczerpany]

Nr 38-39/1997 podejmujący problem kapłaństwa w końcu wieków (wśród autorów Stanisław Nagy SCJ, Vittorio Messori i Teresa Wojtarowicz OP)

Nr 40/1997 Sztuka na rozdrożu (w numerze m.in. teksty Bohdana Pocieja, Stefana Sawickiego i Rafała A. Ziemkiewicza) [nakład wyczerpany]

Nr 41-42/1998 zawierający refleksje po pielgrzymce 1997 papieża Jana Pawła II do Polski (w numerze artykuły m.in. kard. Henryka Gulbinowicza, abpa Józefa Życińskiego, Mariana Przełęckiego i ks. Ireneusza Skubisia)

Nr 43/1998 Ethos miłości: eros i agape (wśród autorów ks. Jerzy Bajda, Karol Tarnowski i Krystyna Ostrowska. W numerze znajdują się również materiały z sesji Instytutu Jana Pawła II KUL Papież życia i odpowiedzialnego rodzicielstwa)

Nr 44/1998 poświęcony etyce badań naukowych (w numerze m.in. teksty kard. Josepha Ratzingera, Roberta Spaemanna, Tadeusza Stycznia SDS i Antonio G. Spagnolo)

Nr 45-46/1999 Prawo naturalne a prawo stanowione (wśród autorów Wojciech Łączkowski, Stefan Swieżawski, Andrzej Szostek MIC, Alicja Grześkowiak, kard. Joseph Ratzinger, Giovanni Reale i Josef Seifert) [nakład wyczerpany]

Nr 47/1999 podejmujący problem starości i ludzi starych (wśród autorów Tadeusz Ślipko SJ, Wojciech Pędich, Halina Worach-Kardas, Robert Spaemann i Tomasz Ożóg)

Nr 48/1999 Stanisław Wyspiański: dramat i ethos (w numerze m.in. teksty Ireny Sławińskiej, Ewy Miodońskiej-Brookes, Stanisława Fity)

Nr 49-50/2000 Chrześcijaństwo na progu trzeciego tysiąclecia (wśród autorów ks. Jerzy Bajda, Vittorio Possenti, ks. Tadeusz Styczeń, kard. Joseph Ratzinger i in.)

Nr 51/2000 poświęcony Polskim przełomom związanym z postacią Jana Pawła II (w numerze m.in. teksty Tadeusza Stycznia SDS, Joaquin Navarro-Vallsa, Jerzego Kłoczowskiego, Tomasza Strzembosza, Pawła Bortkiewicza TChr)

Nr 52/2000 Przesłanie Zbigniewa Herberta (wśród autorów Stefan Sawicki, Wojciech Chudy, Jadwiga Puzynina, Lesław Hostyński, Zdzisław Najder, ks. Jan Sochoń, Józef Fert)

Nr 53-54/2001 Chrześcijańscy męczennicy XX wieku (wśród autorów Stanisław Nagy SCJ, kard. Joseph Ratzinger, Adam Hlebowicz, Jacek Salij OP, ks. Tomasz Węcławski, ks. Jerzy Bajda)

Nr 55/2001 Etyka a demografia (w numerze m.in. teksty abpa Bolesława Pylaka, Rocco Buttiglione, ks. Janusza Nagórnego, Wiktorii Wróblewskiej, Teresy Liszcz)

Nr 56/2001 Dzieje: nie-Boska komedia? (w numerze m.in. teksty Giovanniego Reale, Adama Rodzińskiego, ks. Antoniego Troniny, Andzreja Waśko, Zbigniewa Sudolskiego, Grażyny Halkiewicz-Sojak) [nakład na wyczerpaniu]

Nr 57-58/2002 O solidarność rodziny narodów Europy (w numerze m.in. teksty bpa Stanislawa Dziwisza, bpa Egona Kapellariego , Natalii Gorbaniewskiej, kard. Mariana Jaworskiego, Andrzeja Zolla, Manuela Herdera, Mieczysława A. Krąpca, Wojciecha Łączkowskiego, Wiesława Chrzanowskiego, Andrzeja Szostka, Rocca Buttiglione, Tadeusza Stycznia).

Nr 59-60/2002 O solidarność rodziny narodów świata (wśród autorów: Ferdinando Adornato, ks. Tadeusz Styczeń, abp Karol Wojtyła, Michael A. Casey, George Weigel, Giovanni Reale)

Nr 61-62/2003 Prawo niedoskonałe czy niesprawiedliwe? (wśród autorów: Ronald Reagan, John Finnis, ks. Tadeusz Styczeń, Paweł Wosicki, Damian Fedoryka, Alicja Grześkowiak, Małgorzata U. Mazurczak)

Nr 63-64/2003 Ethos Pielgrzyma (wśród autorów: kard. Józef Glemp, kard. Stanisław Nagy, ks. Józef Kudasiewicz, bp Kurt Krenn, kard. Dario Castrillón Hoyos, kard. Roger Etchegaray, ks. Tadeusz Styczeń)

Nr 65-66/2004 Dramat Judasza (wśród autorów: kard. Joseph Ratzinger, John F. Crosby, ks. Hubert Ordon, Małgorzata U. Mazurczak, Andrzej Stoff)

Nr 67-68/2004 Polska Jana Pawła II (wśród autorów: Andrzej Grajewski, Wojciech Chudy, Jacek Salij OP, Bohdan Pociej, Kazimierz Braun, )

Nr 69-70/2005 Osoba w społeczeństwie informacyjnym (wśród autorów: Mieczysław A. Krąpiec, Tomasz Goban-Klas, Maciej Iłowiecki, Luciano Floridi, Kazimierz Krajewski, Agnieszka Lekka-Kowalik)

Nr Specjalny 2005 Po pożegnaniu, dedykowany pamięci Jana Pawła II, zawierający świadectwa na temat jego osobowości i wpływu, jaki wywarł na współczesnych (wśród autorów: ks. Tadeusz Styczeń, kard. Joseph Ratzinger, ks. Andrzej Szostek, John F. Crosby, George Weigel) [nakład wyczerpany]

Nr 71-72/2005 Wojna sprawiedliwa? (wśród autorów: ks. Tadeusz Ślipko, gen. Bolesław Balcerowicz, James Turner Johnson, Michael Novak, ks. Antoni Tronina)

NR 73-74/2006Muzyka – piękno, dobro, świętość (wśród autorów: ks. Ireneusz Pawlak, ks. Joachim Waloszek, Maria Piotrowska, Glenn Gould, Mieczysław Tomaszewski)

NR 75/2006O nowej edukacji (wśród autorów: Giovanni Reale, Furio Pesci, Katarzyna Olbrycht, Grzegorz Lech, Adam Rodziński)

NR 76/2006O filozofii Karola Wojtyły (wśród autorów: kard. Avery Dulles, Jarosław Merecki SDS, Wojciech Chudy, Sergio Belardinelli)

NR 77-78/2007Ethos teatru (wśród autorów: Irena Sławińska, ks. Eligiusz Piotrowski, Józef Szajna, Antoni Libera, Jacek Popiel)

NR 79-80/2007 Osoba – Prawda – Dzieje. Wojciechowi Chudemu – „Ethos” (wśród autorów: ks. Alfred M. Wierzbicki, Rocco Buttiglione, Piotr Ślęczka SDS, ks. Józef Kudasiewicz, Edward Ferenc)

NR 81/2008Białoruś i Ukraina – bliższa Europa (wśród autorów: Jerzy Kłoczowski, Roman Dzwonkowski SAC, Marek Melnyk, Aleksandra Sulikowska-Gąska, Bogdan Urbankowski)

NR 82-83/2008 Ciało – osoba – kultura (wśród autorów: Jarosław Merecki SDS, Giovanni Reale, Krzysztof Kosior, Małgorzata U. Mazurczak, Tomasz Gorgol, Furio Pesci)

NR 84/2008 - "I będą oboje jednym ciałem" (wśród autorów: Giovani Salmeri, Andrzej Szczeklik, Michael Waldstein, ks. Gilfredo Marengo, ks. Andrzej Szostek MIC, bp Andreas Laun)
NR 85-86/2009 - Koniec misji uniwersytetu? (w numerze piszą m.in.: ks. Richard J. Neuhaus, Balázs M. Mezei, Agnieszka Lekka-Kowalik, Gertrude Himmelfarb, Rocco Buttiglione, Tadeusz Luty; w tomie zamieszczono także wybrane teksty Karola Wojtyły-Jana Pawła II, dotyczące KUL, oraz dołączona została płyta CD z nagraniami dwóch wystąpień kard. Stefana Wyszyńskiego podczas inauguracji roku akademickiego w KUL) [nakład wyczerpany]
NR 87-88/2009 - Oblicza emigracji   (wśród tekstów m.in. artykuły Marcina Kuli, Krzysztofa Dybciaka, Horsta Möllera, Lucjana Suchanka, ks. Macieja Hułasa, Zofii Kawczyńskiej-Butrym)
NR 89/2010 - Kino i transcendencja (w numerze piszą m.in.: Stanley Cavell, Karen Hanson, ks. Andrzej Luter, Maria Kurpik, Jerzy Płażewski; publikujemy też rozmowę z laureatem Oskara - Andrzejem Wajdą)  
NR 90-91 - O winie i karze (wśród autorów: Rocco Buttiglione, Robert Piłat,  Furio Pesci, Rabin Burt Schuman, Giovanni Salmeri, Francesco D'Agostino, Jacek Salij OP, Ireneusz Ziemiński)
NR 92 - Między cnotą a niegodziwością (wśród tekstów m.in. artykuły Giovanniego Reale, Gertrude E. M. Anscombe, ks. Livio Meliny, Otfrieda Hoeffe, Sergio Belardinelli, ks. Marka Starowieyskiego, Małgorzaty U. Mazurczak)
NR 93-94 - O radości (w numerze piszą m.in.: ks. Henryk Witczyk, Bohdan Pociej, Adam Potkay, Monika Brzezinski Potkay, Mirosława Hanusiewicz-Lavalle, Andrzej Stoff, Jan Góra OP; Redakcja zadedykowała numer prof. Adamowi Rodzińskiemu)   
NR 95 - Filozof osoby. Tadeusz Styczeń SDS (1931-2010) (numer zawiera wybrane teksty śp. ks. Stycznia, artykuły o jego filozofii, koncepcji etyki, różnych inicjatywach, a także świadectwa spotkań i przyjaźni z nim; piszą współpracownicy, przyjaciele, uczniowie i znawcy etyki, m.in.: kard. Stanisław Nagy, Rocco Buttiglione, Jarosław Merecki SDS, Bronisław Jakubiec SDS, Andrzej Szostek MIC, Ryszard Wiśniewski, Marie von und zu Liechtenstein, Wojciech Łączkowski; numer zawiera także specjalny dodatek CD+DVD z nagraniami wypowiedzi Księdza Profesora oraz filmem dokumentalnym, przygotowanym przez księży salwatorianów)  
NR 96 - Ubóstwo dziś (wśród autorów: Gerald J. Beyer, Wilfried Ver Eecke, rabin Daniel Epstein, Flavio Felice, Samuel Gregg, Jan Grosfeld, kard. Reinhard Marx, abp Celestino Migliore)
NR 97-98 Ethos słowa (autorzy artykułów to m.in.: kard. Gianfranco Ravasi, Giovanni Salmeri, Jacek Jaśtal, Dobrosław Kot, Dariusz Kosiński, Maria Wojtak, Adam Potkay, John F. Crosby)
NR 99 Czas i wieczność (w numerze piszą m.in.: Bogusław Nadolski TChr, Janusz Jusiak, Hartmut Rosa, Krystyna Moisan-Jabłońska, Marcin T. Zdrenka, ks. Paweł Tambor, Zofia Zarębianka, Michał Tempczyk). Numer dedykowany pamięci Arcybiskupa Józefa Życińskiego    
NR 100 Filozofia Vaticanum Secundum (wśród autorów: Rocco Buttiglione, George Weigel, Karol Klauza, ks. Andrzej Dobrzyński, ks. Jerzy Szymik, Tracey Rowland)
NR 101 Świadomość i tożsamość (piszą m.in.: Mordecai Roshwald, Jakub Gomułka, Robert Poczobut, Renata Ziemińska, Jarosław Merecki) 
NR 102 Nasi "bracia mniejsi" (wśród tekstów m.in. artykuły następujących autorów: Roger D. Sorrel, Małgorzata Kowalewska, Jacek Lejman, Zbigniew Wróblewski, Joel Marks)
NR 103 O przyjaźni (autorzy artykułów to m.in.: ks. Dariusz Dziadosz, Jacek Frydrych, Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Furio Pesci; Tom zawiera część wspomnieniową o śp. kard. Stanisławie Nagy'm, który przez niemal ćwierć wieku przewodniczył Radzie Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL)  
Warto odnotować, że w każdym numerze znajduje się bibliografia wypowiedzi papieża Jana Pawła II (lub Jana Pawła II oraz Bernedykta XVI i Franciszka) związana z podejmowanym problemem.
 
Poszczególne numery można zamówić w redakcji "Ethosu" osobiście, poprzez internet (ETHOS-Archiwum)  lub pocztą tradycyjną - adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, PL-20-950 Lublin, tel. +48 81/445-32-13; fax +48 81/445-32-17; e-mail kolportażu: eth-kolp@kul.pl
 
Prenumerata - zob. na stronie Kolportażu
UWAGA! Nowi prenumeratorzy mogą uzyskać bezpłatnie (w ramach przesyłki krajowej) archiwalne egzemplarze "Ethosu" od numeru 8 do 32.

Tematy najbliższych numerów:
- Ethos przestrzeni
- Świętość. Ideał i fakt 
- O przemocy
 
 


  1. ISSN 0860-8024
  2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. Prefix DOI 10.12887