ETHOS 85-86 fragmenty: K. Klauza
Karol KLAUZA, Idea uniwersytetu katolickiego. Studium dokumentów... 
(fragm. art. ze str. 111)
 
 
 Idee zawarte w tekstach opracowanych przez FUCI* koncentrują się wokół kategorii zawierzenia i solidarności. Zarówno w wyższych szkołach wyznaniowych, jak i świeckich formacja intelektualna i moralna wykorzystuje wieki doświadczeń tej formy komunikowania mądrości i dziedzictwa kultury, jaką jest uniwersytet. Dziedzictwo to uniwersytety wyznaniowe dopełniają motywacją religijną, co pozwala wychowywać inteligencję gotową do dawania świadectwa wartościom absolutnym.
Konkretne postaci, jakie przyjmuje ta formacja, oparte głównie na idei wspólnoty, zmieniają się w rytm zmian społecznych i kulturowych. Dokumenty wypracowane przez FUCI w pierwszej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku stanowią cenny głos w dyskusji nad aktualnością powołania uniwersytetów we współczesnym świecie.


         *  Federazione Universitaria Cattolica Italiana

  1. ISSN 0860-8024
  2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 20 pkt.
  3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. Prefix DOI 10.12887