ETHOS 85-86 fragmenty: P. Francuz
Piotr FRANCUZ, E-learning a kształcenie uniwersyteckie
(fragm. art. ze str. 195)
 
 
Podsumowując zyski płynące z prowadzenia studiów zdalnych przez Internet, warto przypomnieć następujące zależności: 1. Poprzez dużą swobodę w zakresie budowania oferty dydaktycznej studia te wychodzą naprzeciw coraz bardziej rosnącym i zróżnicowanym potrzebom podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez ludzi młodych. 2. Poprzez całkowite zniesienie ograniczeń wiekowych dotyczących podjęcia studiów wychodzą one naprzeciw rosnącej potrzebie rozwoju osobistego i zagospodarowania czasu wolnego przez ludzi starszych i niepełnosprawnych. W ten sposób zarazem skutecznie przeciwdziałają spadkowi liczby potencjalnych odbiorców edukacji wyższej wywołanemu przez niż demograficzny. 3. Poprzez właściwe przygotowanie materiałów dydaktycznych dla e-learningu oraz organizację technik egzekwowania wiedzy od studentów znacznie obniżają koszty zdobywania wysokojakościowej wiedzy w krajach rozwiniętych. 4. Radykalnie obniżają koszty utrzymania infrastruktury i bieżącej działalności uniwersytetu funkcjonującego w tradycyjnym trybie stacjonarnym. 5. Poprzez wykorzystanie komunikacyjnych możliwości Internetu pozwalają usunąć ewidentne wady strukturalno-organizacyjne, charakteryzujące tradycyjny styl zarządzania państwowymi szkołami wyższymi (np. w zakresie promocji i inwestycji). 6. Poprzez włączenie źródeł finansowania i współfinansowania edukacyjnych projektów z funduszy Unii Europejskiej, przeciwdziałają one zagrożeniu bezrobociem i obniżaniem się standardów życiowych nauczycieli akademickich państwowych szkół wyższych. 7. Poprzez zastosowanie zdalnych technik przekazu wiedzy zminimalizowane zostają koszty dostępu do informacji w krajach rozwijających się. 8. Poprzez globalny charakter sieci internetowej możliwe staje się zaspokojenie wysokich potrzeb w zakresie liczby nauczycieli w krajach rozwijających się.

  1. ISSN 0860-8024
  2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 20 pkt.
  3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. Prefix DOI 10.12887