Patrycja Mikulska

Patrycja_MikulskaFilozof, tłumacz, redaktor. Studia magisterskie z zakresu filozofii (specjalność: etyka) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (praca magisterska na temat Ludwiga Wittgensteina pojęcia doświadczenia), w International Academy of Philosophy in the Principality of Liechtenstein oraz studia dziennikarskie w Robert Schuman Institute w Brukseli. Od roku 2007 pracuje w redakcji kwartalnika „Ethos”, obecnie jako starszy redaktor. W latach 2009-2013 prowadziła na Wydziale Filozofii KUL ćwiczenia z etyki ogólnej dla studentów pierwszego roku filozofii w języku angielskim. Pracowała w Instytucie Medycyny Wsi na samodzielnym stanowisku pracy do spraw współpracy naukowej, gdzie uczestniczyła w opracowaniu projektu oraz promocji międzynarodowego czasopisma naukowego „Annals for Agricultural and Environmental Medicine”, oraz w Lubelskim Ośrodku Samopomocy jako doradca organizacji pozarządowych (w zakresie przygotowywania wniosków o finansowanie projektów) oraz współzałożyciel i redaktor naczelny „Czasopisma Samopomocy Społecznej LOS”. Przez 8 lat pracowała również jako nauczyciel języka angielskiego i filozofii w lubelskich szkołach średnich, ostatnio w Pallotyńskim Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego oraz w Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskim im. św. Dominika Guzmana (wpisana do ewidencji egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka angielskiego).< Znajomość języków obcych: język angielski (Cambridge Certificate of Proficiency in English z oceną A), język włoski, język francuski i język niemiecki.

Publikacje

Redakcja książek

K. Wojtyła, Persona e atto. Osoba i czyn, seria „Testi a fronte”, Rusconi Libri 19991 (z G. Girgentim – opracowanie wydania dwujęzycznego: rewizja przekładu, opracowanie bibliografii oraz słownika najważniejszych pojęć)

Przekłady książek (wybrane)

 • R. Spaemann, Podstawowe pojęcia moralne (z J. Mereckim), Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000
 • C.M. Martini i in., Czy można kochać Kościół. Oddanie i ewangeliczna odwaga w posłudze kapłańskiej, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004
 • G. Ravasi, Psalmy cz.1. Wprowadzenie. Psalmy 1-19, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2007
 • A. Scola, Doświadczenie człowieka. U źródeł nauczania Jana Pawła II, Instytut Jana Pawła II, Lublin 2010
 • J. Newlove, J. Dalby, Laban dla wszystkich, Kined, Warszawa 2011
 • B. Forte, Cztery noce zbawienia. Pascha w tradycji żydowskiej, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010
 • O. Clément, Boski kosmos. Wybrane zagadnienia z kosmologii, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010
 • B. Maggioni, Bóg wierny historii. Doświadczenie duchowe w Biblii, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2013

Przekłady artykułów naukowych (poza kwartalnikiem „Ethos” – wybrane)

 • M. Hanusiewicz, Does Polish “Metaphysical Poetry” Exist?, “The Polish Review” t. 41, nr 4, s. 435-447
 • L. Marinelli, Polski dantyzm między epiką a etyką (z U. Wieczorek), Roczniki humanistyczne, t. 60, z. 1, s. 127-163

Publikacje w czasopiśmie naukowym „Ethos”

Artykuły

 • Ślad Stwórcy [Od Redakcji], 2008, nr 2-3(82-83), s. 5-8
 • Myśl i igrzyska [Od Redakcji] (z M. Chudą), 2010, nr 1(89), s. 5-9
 • Stan, którego nie znamy [Od Redakcji], 2010, nr 4 (92), s. 7-11
 • Koniec jest blisko... [Przez pryzmat Ethosu], 2012, nr 3(99), s. 311-313
 • Don Juan, czyli tożsamość uwodziciela [Przez pryzmat Ethosu], 2013, nr 1(101), s. 257-263
 • Właściwe miejsce [Od Redakcji], 2013, nr 4(104), s. 5-7

Przekłady artykułów na język angielski

 • P. Mikulska, M. Chuda, The Thought and the Playground [From the Editors], 2010, nr 1(89), s. 338-341
 • P. Mikulska, The Condition We Do Not Experience [From the Editors], 2010, nr 4(92), s. 353-356
 • P. Mikulska, The Proper Place [From the Editors], 2013, nr 4(104), s. 355-357
 • A.M. Wierzbicki, The Keys to Understanding Friendship [From the Editors], 2013, nr 3(103), s. 373-377
 • A.M. Wierzbicki, Holiness: Another Name for the Person [From the Editors], 2014, nr 1(105), s. 427 -430

Przekłady artykułów na język polski (z języków: włoskiego, niemieckiego, francuskiego i angielskiego)

 • R. Buttiglione, Ciało jako język (z K. Borowczyk), 1991, nr 3-4(15-16), s. 70-81 (z jęz. włoskiego)
 • K. Krenn, Kenoza i zmartwychwstanie Kościoła w Europie Wschodniej (z J. Mereckim), 1991, nr 3-4(15-16), s. 113-124 (z jęz. niemieckiego)
 • Jan Paweł II,  Na poszanowaniu prawa do życia zasadza się prawdziwa godność Europy, 1993, nr 2-3(21-22), s. 11-12 (z jęz. włoskiego)
 • H. Thomas, Cielesność. Cześć dla ciała czy lęk przed medycyną, 1994, nr 1-2(25-26), s. 162-176 (z jęz. niemieckiego)
 • J. Seifert, Etyczne aspekty leczenia nieoperacyjnych guzów mózgu, 1994, nr 1-2(25-26), s. 197-207 (z jęz. angielskiego)
 • R. Spaemann, Filozofia i chwała, 1994, nr 3(27), s. 263-264 (z jęz. niemieckiego)
 • S. Awierincew, Przyszłość chrześcijaństwa w Europie 1994, nr 4(28), s. 43-60 (z jęz. włoskiego)
 • W. Waldstein, Prawodawstwo (lex) jako wyraz jurysprudencji (ius), 1994, nr 4(28), s. 159-170 (z jęz. niemieckiego)
 • J.M. Meyer, Antygona, 1996, nr 3-4(35-36), s. 23-30 (z jęz. francuskiego)
 • C. Ritter, Discovering the Borders of Europe [From the Editor], Special Edition, 1996, No. 2, s. 7-11 (na jęz. angielski)
 • J. Salij OP “Man Cannot Be Fully Understood without Christ, Special Edition 1996, 1996, No. 2, s. 69-75 (na jęz. angielski)
 • C. Ritter, The Europe of Tomorrow – what Can We Espect?, Special Edition 1996, No. 2, s. 267-271 (na jęz. angielski)
 • G. Reale, Trzy rewolucje. Kallikles, czyli prawo silniejszego, 1999, nr 1-2(45-46), s. 39-46 (z jęz. włoskiego)
 • G. Reale, Pojęcie człowieka, troski o duszę i duchowego Erosa jako przesłanie myśli antycznej dla człowieka współczesnego, 2000, nr 1-2(49-50), s. 32-45 (z jęz. włoskiego)
 • R. Spaemann, Zła nauka o dobrym celu. Filozoficzne tło debaty wokół poradnictwa prenatalnego w Niemczech, 2000, nr 3(51), s. 363-369 (z jęz. niemieckiego)
 • A. Duval MAfr, „Massa nigra”. Męczennicy Czarnej Afryki, 2001, nr 1-2(53-54), s. 180-191 (z jęz. francuskiego)
 • J.L. Barragán, Natura i godność osoby ludzkiej jako podstawa prawa do życia. Wyzwania współczesnej kultury, 2002, nr 3-4(59-60), s. 116-118 (z jęz. włoskiego)
 • J. Garello, Wolność i uczestnictwo w ujęciu Karola Wojtyły, 2002, nr 3-4(59-60), s. 355-369 (z jęz. włoskiego)
 • A. López Trujillo, Godność człowieka i miłość Ojca, 2002, nr 3-4(59-60), s. 112-115 (z jęz. włoskiego)
 • L. Ornaghi, Dyktatura serca. Drogi wyjścia ludzkości z kryzysu po 1989, 2002, nr 3-4(59-60), s. 305-310 (z jęz. włoskiego)
 • C. Vitelli, Katolicy wobec niesprawiedliwego prawa, 2003, nr 1-2 (61-62), s. 165-173 (z jęz. włoskiego)
 • M. Spieker, Kościół katolicki a niemieckie poradnictwo dla kobiet w ciąży. Bilans dziesięciolecia, 2003, nr 1-2 (61-62), s. 325-344 (z jęz. niemieckiego)
 • V. Possenti, Historia pewnego wywiadu. O moim wywiadzie z kardynałem Karolem Wojtyłą na temat społecznej nauki Kościoła 2003, nr 3-4(63-64), s. 497-501 (z jęz. włoskiego)
 • K. Krenn, Synowie w Synu, 2003, nr 3-4(63-64), s. 260-265 (z jęz. niemieckiego)
 • V. Messori, Papież przybyły z daleka, 2003, nr 3-4(63-64), s. 381-385 (z jęz. włoskiego)
 • V. Messori Vittorio, Pasja – przemoc i miłość, 2004, nr 1-2(65-66), s. 399-403 (z jęz. włoskiego)
 • A. Laun OSFS, Jan Paweł II – „mój” Papież, nr specjalny 2005, nr 3, s. 144-151 (z jęz. niemieckiego)
 • S. Belardinelli, Miłość i filantropia, 2006, nr 4(76), s. 204-214 (z jęz. włoskiego)
 • R. Buttiglione, Nowoczesność wezwana do powrotu do swoich chrześcijańskich korzeni, 2006, nr 4(76), s. 54-60. (z jęz. włoskiego)
 • Jan Paweł II, List Mosso dal vivo desiderio ogłoszony w setną rocznicę Motu proprio Tra le Sollecitudini o muzyce sakralnej, 2006, nr 1-2(73-74), s. 13-21 (z jęz. włoskiego)
 • F. Pesci, Filozoficzna perspektywa wychowania, 2006, nr 3(75), s. 37-51 (z jęz. włoskiego)
 • G. Reale, Dwa przesłania Platona dla ludzi wszystkich czasów. Metafora nawrócenia i „modlitwa filozofa” (tłum. P. Mikulska), 2006, nr 3(75), s. 23-33. (z jęz. włoskiego)
 • G. Salmeri, Eros – dwuznaczność i dramat miłości, 2006, nr 4(76), s. 195-203. (z jęz. włoskiego)
 • A. Scola, Czy koniec podmiotu, czy człowiek ponownie w centrum?, 2006, nr 4(76), s. 61-77. (z jęz. włoskiego)
 • Jan Paweł II, Sztuka szkołą człowieczeństwa (Przemówienie wygłoszone 16 czerwca 1985 roku podczas spotkania z artystami w teatrze La Fenice w Wenecji, 2007, 1-2(77-78), s. 13-16. (z jęz. włoskiego)
 • F. Pesci, „Metoda dziecka”. O cielesności, naśladowaniu i pedagogice Marii Montessori, 2008, nr 2-3(82-83), s. 206-220 (z jęz. włoskiego)
 • G. Reale, Ciało ludzkie w myśli greckiej: Homer i Platon, 2008, nr 2-3(82-83), s. 105-118 (z jęz. włoskiego)
 • M. Serretti, Tajemnica Wcielenia - nowe stworzenie osoby, 2008, 2-3(82-83), s. 43-54 (z jęz. włoskiego)
 • P. Terenzi, Nowe granice socjologii ciała, 2008, 2-3(82-83), s. 191-205 (z jęz. włoskiego)
 • A. Laun, Humanae vitae – niepotrzebny ciężar czy źródło miłości? (tłum. P. Mikulska), 2008, nr 4(84), s. 142-147 (z jęz. niemieckiego)
 • 41.  G. Marengo, Plan Boży wobec małżeństwa i rodziny, 2008, nr 4(84), s. 117-130 (z jęz. włoskiego)
 • G. Salmeri, Zwierciadło natury. Ciało: między filozofią a teologią, 2008, nr 4(84), s. 15-32 (z jęz. włoskiego)
 • R. Buttiglione, Racje papieża Benedykta XVI, 2009, nr 1-2(85-86), s. 131-151 (z jęz. włoskiego)
 • F. D’Agostino, Kryzys sprawiedliwości karnej w kulturze współczesnej, 2010, nr 2-3(90-91), s. 225-234.
 • 45.  F. Pesci, Społeczeństwo bez ofiar. O teorii mimetycznej René Girarda (tłum. P. Mikulska), 2010, nr 2-3(90-91), s. 125-140 (z jęz. włoskiego)
 • 46.  R. Buttiglione, Społeczny wymiar winy. Czy możliwa jest wina o charakterze biernym?, 2010, nr 2-3(90-91), s. 23-32 (z jęz. włoskiego)
 • 47.  G. Salmeri, Co poprzedza karę? Czytając Księgę Hioba, 2010, nr 2-3(90-91), s. 154-170 (z jęz. włsokiego)
 • S. Belardinelli, Cnota roztropności w życiu rodzinnym, 2010, nr 4(92), s. 119-127 (z jęz. włoskiego)
 • 49.  L. Melina., Problematyka cnoty we współczesnej teologii moralnej, 2010, nr 4 (92), s. 61-77 (z jęz. włoskiego)
 • G. Reale, Troska o zdrowie duszy, 2010, 4(92), s. 23-36 (z jęz. włoskiego)
 • R. Buttiglione, Dziadka droga go radości [Przez pryzmat Ethosu], 2011, nr 1-2(93-94), s. 309-313 (z jęz. włoskiego)
 • R. Buttiglione, Etyka jako wierność doświadczeniu, 2011, 3(95), s. 129-134 (z języka włoskiego)
 • R. Buttiglione, Filozofia jako świadectwo życia, 2011, 3(95), s. 243-244 (z jęz. włoskiego)
 • „Dzisiejsze moralne zwycięstwo jutro można przegrać...”. Rozmawiają Rocco Buttiglione i Tadeusz Styczeń SDS, 2011, 3(95), s. 307-318 (z jęz. niemieckiego)
 • F. Felice, Podmiotowa wartość pracy jako klucz do integralnego rozwoju, 2011, nr 4(96), s. 193-204 (z jęz. włoskiego)
 • C. Giarratana, Moja droga życia u boku ks. Tadeusza Stycznia (z A.M. Wierzbickim), 2011, nr 3(95), s. 264-268 (z jęz. włoskiego)
 • M. von und zu Liechtenstein, Dar przyjaźni 2011, nr 3(95), s. 240-242 (z jęz. niemieckiego)
 • R. Marx, Ubóstwo w społeczeństwie dobrobytu? O partnerskie zaangażowanie Kościołów i instytucji europejskich w walkę z ubóstwem w Unii Europejskiej, 2011, nr 4(96), s. 221-229 ( z jęz. niemieckiego)
 • G. Ravasi, Symbol. Między słowem a obrazem (tłum. P. Mikulska), 2012, nr 1-2(97-98)(2012), s. 23-38 (z jęz. włoskiego)
 • G. Salmeri, Człowiek i jego życie słowem. W nawiązaniu do Prologu Ewangelii według św. Jana, 2013, nr 1-2(97-98), s. 39-53 (z jęz. włoskiego)
 • R. Buttiglione, „Pisał w duszach wielu ludzi...”, 2012, nr 3(99), s. 245-254 (z jęz. włoskiego)
 • R. Buttiglione, Sobór Watykański II. Tradycja i nowoczesność, 2012, nr 4(100), s. 27-51(z jęz. włoskiego)
 • J. Guitton, „Niedokończona symfonia”, 2012, nr 4(100), s. 310-328 (z jęz. francuskiego)
 • F. Pesci, Płynąć pod prąd. Przyjaźń i wychowanie, 2013, nr 3(103), s. 173-189 (z jęz. włoskiego)
 • G. Reale, Świętość: eros czy agape? O pojęciu świętości w myśli antycznej i chrześcijańskiej, 2014, nr 1(105), s. 69-80 (z jęz. włoskiego)
 • G. Salmeri, Co filozofia wie o świętości? 2014, nr 1(105), s. 81-99 (z jęz. włoskiego)
 • F. Felice, Jeśli pragniesz pokoju, buduj pokojowe instytucje 2014, nr 1(105), s. 280-291 (z jęz. włoskiego)
 • P. Ricoeur, Przemoc i język, 2014, 2(106), s. 141-148 (z jęz. francuskiego)
 • M. Spieker, Ku medycynie pragnień? Sztuczne zapłodnienie a godność człowieka, 2014, nr 2(2014), s. 334-350

Recenzje

 • Z Janem Pawłem II chodzenie po wodzie (rec. A. Frossard, Świat Jana Pawła II, Kielce 1992), 1993, nr 1(23), s. 262-266
 • Demokracja jest dobra na wszystko?, (rec. J. Keane, Media a demokracja, tłum. E. Petrajtis-O’Neill, Londyn 1992), 1993, nr 4(24), s. 204-206
 • Filozofia medycyny czy „choroba na śmierć”, (rec. 1-2(25-26)(1994), s. 291-297
 • Czego może nas nauczyć „Historia etyki”? (z J. Mereckim SDS) (rec. V.J. Burke, Historia etyki, Warszawa 1994), 1995, nr 4(32) , s. 270-275
 • Miłość jako sposób poznania (rec. O. Paz, Podwójny płomień. Miłość i erotyzm, Kraków 1996), 1998, nr 3(3), s. 305-314
 • Kapitanowie własnej duszy (rec. J.F. Crosby, Zarys filozofii osoby. Bycie sobą, tłum. B. Majczyna, WAM, Kraków 2007), 2008, nr 2-3(82-83), s. 249-254
 • Co nas różni od Arystotelesa, (rec. J. Jaśtal, Natura cnoty. Problematyka emocji w neoarystotelesowskiej etyce cnót, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009), 2010, nr 4(92), s. 258-263
 • Uroda przedsionka, rec. P. Domeracki, M. Jaranowski, M.T. Zdrenka, Sześć cnót mniejszych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012), 2012, nr 3(99), s. 271-275
 • Filozofia radykalnie rozumiana (rec. R. Sokolowski, Wprowadzenie do fenomenologii, tłum. M. Rogalski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012), 2013, nr 1(101), s. 225-228
 • Marzenie, nie dowód... (rec. R. Acampora, Corporal Compassion, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, 2006), 2013, nr 2(102), s. 307-312

Propozycje „Ethosu” (wybrane)

 • A. Scola, Non dimentichiamoci di Dio. Libertà di fedi, di culture e politica, Rizzoli
 • J. Daniélou, Święci poganie Starego Testamentu, Wydawnictwo WAM
 • E. Wolicka, Narracja i egzystencja, Wydawnictwo KUL
 • M. Kociuba, Antropologia poznania obrazowego, Wydawnictwo UMCS
 • I. Ziemiński, Metafizyka śmierci, Wydawnictwo WAM
 • R. Buttiglione, Myśl Karola Wojtyły, tłum. J. Merecki SDS, Instytut Jana Pawła II
 • P. Ślęczka SDS, Przegłosowane sumienie. Analiza logiczno-etyczna praw niedoskonałych, Wydawnictwo KUL
 • T. Szubka, Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Sprawozdania

 • Owoce jedności (sprawozdanie z uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa KUL Chiarze Lubich, 20-25 VIII 1996), 1997, nr 1(37), s. 286-290
 • Droga jest ważna (sprawozdanie z wernisażu fotografii Ryszarda Kapuścińskiego, Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL, Lublin, 18 III 2007), 2007, nr 1-2(77-78), s. 407-409
 • Anegdota i forma (sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Jacek Malczewski i symboliści”, Radom, 18−19 V 2009), 2009, nr 3-4(87-88), s. 360-364
 • Koniec świata (omówienie spektaklu Osąd. Tryptyk, reż. J. Kalina, P. Passini, L. Mądzik, Wrocławski teatr Pantomimy im. H. Tomaszewskiego), 2010, nr 2-3(90-91), s. 338-340
 • Zacieranie granic (sprawozdanie z XVII Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca, Lublin, 6-11 XI 2013), 2014, nr 4(104), s. 331-336


 1. ISSN 0860-8024
 2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
 3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2015: 69,59), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 4. Prefix DOI 10.12887