Agnieszka Lekka-Kowalik

Agnieszka Lekka-Kowalik, profesor KUL, filozof. Urodzona w Lublinie. Studia z zakresu chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz z zakresu filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w International Academy of Philosophy (Liechtenstein).

W latach 1993-1996 pracownik naukowy Uniwersytetu Kantonalnego w Neuchâtel w Szwajcarii. Od 1997 r. pracownik KUL, od 2011 kierownik Katedry Metodologii Nauk, w latach 2009-2012 prodziekan Wydziału Filozofii, a w latach 2012-2013 prorektor do spraw promocji i współpracy z zagranicą. Od 2014 r. dyrektor Instytutu Jana Pawła II i redaktor naczelna kwartalnika „Ethos”.

Członek Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu oraz Towarzystwa Naukowego KUL. Redaktor naukowy działów metodologia nauk i filozofia współczesna Powszechnej Encyklopedii Filozofii; członek komitetu redakcyjnego „Summarium” (rocznika TN KUL).

Główne obszary badań: filozofia nauki, ogólna metodologia nauk, logika praktyczna, etyka badań naukowych, etyka informatyczna.

Redaktorka tomu czasopisma „The Monist” (1996); autorka książki Odkrywanie aksjologicznego wymiaru nauki (2008).

www.kul.pl/dr-hab-agnieszka-lekka-kowalik-prof-kul,art_16216.html


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. The Republic of Poland Ministry of Science and Higher Education Value: 100.00
  4. Quarterly “Ethos” is indexed by the following databases: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55.26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. DOI Prefix 10.12887