Etyka publikacji

W swojej pracy stosujemy wytyczne sformułowane przez Committee on Publication Ethics (COPE) [https://publicationethics.org/guidance/Guidelines]
oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w publikacji „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”. [https://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/
307f933b1a75d6705a4406d5452d6dbf.pdf
]

W szczególności oczekujemy od autorów przestrzegania zasad rzetelności naukowej oraz poszanowania własności intelektualnej.

  1. Autorzy proszeni są o wypełnienie oświadczenia o oryginalności dzieła [proszę kliknąć], a także formularza umowy o dzieło wiążącej się z przeniesieniem autorskich praw majątkowych [proszę kliknąć] i o przesłanie ich do redakcji.
  2. Złożenie artykułu do publikacji jest rozumiane jako deklaracja, że tekst ten nie został nigdzie wcześniej opublikowany również w postaci elektronicznej oraz że nie jest on złożony w redakcjach innych czasopism ani rozpatrywany jako fragment monografii.
  3. Artykuł (w tym także autorstwa członków redakcji kwartalnika "Ethos", kolegium redakcyjnego oraz Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL) jest recenzowany w trybie anonimowym dla obu stron przez dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych [proszę kliknąć], poddawany opracowaniu redakcyjnemu i językowemu oraz autoryzowany przed publikacją. Redakcja dokłada starań, aby recenzentami artykułów były osoby reprezentujące inne środowiska naukowe niż autorzy. W celu ułatwienia procesu anonimowej recenzji, prosimy nie umieszczać w tekście informacji, które pozwoliłyby zidentyfikować autora.
  4. Autorzy proszeni są o ujawnianie wkładu wszystkich osób, które przyczyniły się powstania składanego do publikacji artykułu (z podaniem ich afiliacji oraz sprecyzowaniem ich udziału), oraz informacji o źródłach finansowania badań przeprowadzonych w związku z jego przygotowywaniem.
  5. Ghostwriting i guest authorship, przywłaszczanie sobie wyników cudzych badań, plagiat, autoplagiat, niezgodna z prawdą atrybucja autorstwa, a także nierzetelna notacja bibliograficzna są przejawami nierzetelności naukowej, której wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej będą dokumentowane.

  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887