zobacz powiększenie


nr 2-3(82-83)

Ciało - osoba - kultura


Cena brutto: 15,00 PLN


Papieska teologia ciała objęła te obszary doświadczenia człowieka, w których szczególnie uwydatnia się jego cielesność: oblubieńczą miłość mężczyzny i kobiety oraz cierpienie w jego różnych postaciach. Drugi z nich, chociaż nie został przez Papieża opracowany w postaci wyczerpującego studium, był stale podejmowany w wypowiedziach do ludzi cierpiących i stał się tematem Listu apostolskiego Salvifici doloris. Najbardziej jednak wyrazistą "katechezą", niespisaną i bezpośrednio przeżywaną przez jej świadków, była sama obecność cierpiącego i umierającego Papieża.

Taka obecność Jana Pawła II w kontekście kultury współczesnej, zwłaszcza tak zwanej kultury popularnej, nadaje szczególną wagę pytaniom, które można wobec tej ostatniej sformułować z punktu widzenia "teologii ciała". Kultura ta wydaje się być przeniknięta żywiołową afirmacją cielesności, a widzialne piękno ciała, jego wartość seksualna, fizyczna siła i zdrowie oraz zmysłowa przyjemność są cenione bardzo wysoko. Jak głęboko jednak sięga ta afirmacja? Czy można powiedzieć, że przedstawiane i interpretowane w dzisiejszej kulturze ludzkie ciało "odsłania osobę"? Czy docenianie ciała pomaga współczesnym ludziom zrozumieć siebie? Czy kultura współczesna dostrzegła prawdziwą wartość ciała, czy też w niektórych postawach, czynach czy wytworach kultury ciało jest - jak pisze Papież - "nie-dość-wartością".

Obecny tom zdecydowaliśmy się zatem otworzyć wyborem fragmentów wspomnianego już Listu apostolskiego Salvifici doloris o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia. Poglądy Karola Wojtyły-Jana Pawła II na temat cielesności omawia Jarosław Merecki SDS, który w swoim tekście podejmuje również metodologię papieskiej myśli, od opisu doświadczenia przez analizę filozoficzną, przechodząc na obszar teologii. Następnie Jacek Salij OP, ks. Massimo Serretti oraz ks. Jerzy Szymik prowadzą teologiczną refleksję na temat tajemnicy Wcielenia, a ks. Tadeusz Dola przedstawia współczesne ujęcie chrześcijańskiej nauki o Zmartwychwstaniu. Bp Marek Jędraszewski, inspirowany między innymi filozofią dialogu, wskazuje zarówno na filozoficzne, jak i teologiczne możliwości interpretacji doświadczenia spotkania z drugim człowiekiem za pośrednictwem "znaku", jakim jest jego twarz. Marek Maciejczak proponuje natomiast filozoficzne ujęcie roli ciała w poznaniu rzeczywistości, podążając za myślą Maurice'a Merlau-Ponty'ego i jednocześnie z nią polemizując. Różnorodne kulturowe interpretacje cielesności prezentują: Giovanni Reale, który omawia kształtowanie się pojęcia ciała w starożytnej Grecji, a następnie jego Platońską interpretację, Krzystof Kosior, który sięga do tradycji buddyjskiej oraz Małgorzata U. Mazurczak, która dociera do antropologicznych założeń sposobów ukazywania ciała w malarstwie europejskim. Obszerny dział stanowią analizy ukazywania cielesności w literaturze polskiej - piszą o niej Zofia Zarębianka, Tomasz Garbol, Wojciech Kudyba i Dariusz Kulesza. Tematyczną część tomu zamykają studia nawiązujące do nauk społecznych: Paolo Terenzi przedstawia Davida Le Bretona dokonania z zakresu socjologii ciała, Furio Pesci wskazuje na znaczenie teorii mimetycznej René Girarda i zasad pedagogiki Marii Montessori dla zrozumienia rozwoju człowieka jako duchowo-cielesnej jedności, a Wojciech Lipoński proponuje rozważania z zakresu antropologii sportu.

 Pliki do pobrania:

» 82.83_Spis.tresci.doc
» 82.83_Od_Redakcji.pdf
» 82.83_Summary.pdf
» 82.83_Mazurczak.pdf
» 82.83_Mazurczak..ilustracje..pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887