zobacz powiększenie


DOI 10.12887/26-2013-4-104-07Małgorzata KOWALEWSKA – „Wielka rzecz wymaga wielkich przestrzeni”. Antyczne podstawy średniowiecznego obrazu świata


Cena brutto: 7,00 PLN

Kategoria przestrzeni jest – obok kategorii czasu, przyczyny czy zmiany – najważniejszą kategorią leżącą u podstaw systemu myślowego, który wpływa na kształt obrazu świata, jaki tworzą ludzie w poszczególnych cywilizacjach, kulturach lub epokach. Ten zaś oddziałuje na zachowania ludzi model ten przyjmujących. Średniowieczny model świata oparty jest na podstawach starożytnych. Artykuł przedstawia – na podstawie wybranych źródeł literackich – pewne aspekty poglądów wybranych autorów starożytnych, które są związane z rozumieniem kategorii przestrzeni materialnej oraz przestrzeni niematerialnej. Artykuł wymienia wybrane definicje przestrzeni,  przedstawia zarys budowy przestrzeni kosmosu  (oparty na motywach pochodzących z pism Cycerona i Pliniusza), drogę wędrówki  dusz w przestrzeni kosmicznej (na podstawie poglądów Makrobiusza) oraz nawiązuje do  kwestii przestrzeni wewnętrznej związanej z doświadczeniem mistycznym.

Słowa kluczowe: przestrzeń, kosmos, wędrówka duszy, wymiary Boga, przemiana, obraz świata

Kontakt:
Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Collegium Humanicum,
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin
E-mail: mem.kowalewska@op.pl
http://filozofia.umcs.lublin.pl/zaklad-historii-filozofii-starozytnej-i-sredniowiecznej/malgorzata-kowalewskaPliki do pobrania:

» Antyczne.podstawy.streszczenie.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887