zobacz powiększenie


DOI 10.12887/26-2013-4-104-16Marek KAZIMIERCZAK – Podróż jako oswajanie przestrzeni


Cena brutto: 7,00 PLN

Artykuł stanowi próbę uchwycenia społeczno-kulturowego potencjału zawartego w doświadczaniu świata w podróży, dotarcia pod powierzchnię turystyczno-podróżniczych doświadczeń  i  tego, co odwołuje się do sensu indywidualnych i zbiorowych doświadczeń turystycznych. Część pierwsza poświęcona jest podróży jako sposobowi życia poza codziennością. Odsłonięty zostaje egzystencjalny wymiar podróżowania, który wpisuje się w strategię ludzkiego życia. W części drugiej, dotyczącej zdefiniowania i opisania przestrzeni turystycznej jako produktu zbiorowej i indywidualnej wyobraźni, przedstawiony został proces aranżowania turystycznej przestrzeni. W trzeciej części, odnoszącej się do form oswajania turystycznej przestrzeni, zostają zaprezentowane kluczowe problemy turystycznej asymilacji, rozważane w kontekście doświadczenia turysty, które obejmuje kwestię poszukiwania autentyczności, będącej siłą napędową działań turystycznych, a nawet ważnym kryterium dla ciągłego uatrakcyjniania oferty turystycznej. Akcent zostaje tu położony na problem  etycznego przyswajania przestrzeni, odnoszący się do związków człowieka z jego własnym otoczeniem opartych na przestrzeganiu takich wartości, jak odpowiedzialność, solidarność, troska o drugiego człowieka czy gościnność. Artykuł kończy się etyczno-edukacyjnym wezwaniem do duchowego rozwoju, jakie płynie z przesłania „bycia w drodze”.

Słowa kluczowe: etyka, filozofia, podróż, przestrzeń, turystyka

Kontakt:
Kulturowych Podstaw Turystyki, Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego,
ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań
E-mail: makazim@o2.pl
Telefon: +48 61 8355284
http://www.zkpt.pl/index.php/pracownicy/8-dr-hab-prof-awf-marek-kazimierczakPliki do pobrania:

» Podroz.jako.oswajanie.przestrzeni...streszczenie.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887