zobacz powiększenie


ETHOS PRZESTRZENI Nr 4(104)


Cena brutto: 20,00 PLN

ETHOS Rok 26

2013 nr 4(104)

ETHOS PRZESTRZENI

FILOZOFIA O PRZESTRZENI

WYMIARY PRZESTRZENI

PRZESTRZENIE CZŁOWIEKA

PRZESTRZEŃ JAKO METAFORA

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

 • Bartłomiej STRUZIK – Sztuka kontekstu – projektowanie architektoniczno-rzeźbiarskie. Dydaktyka w zakresie projektowania architektoniczno-rzeźbiarskiego na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Maciej T. KOCIUBA – Perspectiva ordine geometrico demonstrata (rec. K. Guczalski, Perspektywa. Forma symboliczna czy naturalna?, Wydawnictwo Homini, Kraków 2012)
 • Krzysztof POLIT – Niepokój dwudziestego pierwszego stulecia, czyli o przestrzeni aksjologicznej (rec. Oblicza doświadczenia aksjologicznego. Studia i rozprawy, red. P. Duchliński, G. Hołub, Akademia Ignatianum–Wydawnictwo WAM, Kraków 2011)
 • Jolanta ZDYBEL – Vademecum czytającego katolika? (rec. A. MacIntyre, Bóg, filozofia, uniwersytety. Wybrane zagadnienia z historii katolickiej tradycji filozoficznej, tłum. A. Łagodzka, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2013)
 • Tomasz GARBOL – Rehabilitacja literatury (rec. W. Kudyba, Wiersze wobec Innego. Biblioteka „Toposu”, Sopot 2012)
 • Dominik MAIŃSKI – Munch – większy niż Norwegia. Wystawa z okazji sto pięćdziesiątej rocznicy urodzin Edvarda Muncha
 • Propozycje „Ethosu” (rec. W kręgu inspiracji personalizmu etycznego. Ślipko – Tischner – Styczeń, red. P. Duchliński, Akademia Ignatianum–Wydawnictwo WAM; Z. Specht-Abramiuk, Słowo i Miecz. Logos i etos dramaturgii Karola Wojtyły –Jana Pawła II, Instytut Papieża Jana Pawła II; A. Waga, Chromając, Wydawnictwo Literackie).

SPRAWOZDANIA

 • Patrycja MIKULSKA – Zacieranie granic (XVII Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, Lublin, 6-11 XI 2013)
 • Anna STAROŚCIC – Historia filozofii w Polsce (VI Seminarium Historyków Filozofii Polskiej „Filozofia a religia. Inspiracje – krytyka”, KUL, Lublin, 23-24 IX 2013)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

 • Dorota CHABRAJSKA – O styku przestrzeni publicznej z prywatną

Noty o autorach

Abstracts

ContentsPliki do pobrania:

» Spis.tresci.pdf


 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
 4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. Prefix DOI 10.12887