zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-1-105-04Ks. Stefan SZYMIK – Trishagion. Bóg po trzykroć Święty


Cena brutto: 7,00 PLN

Odwołując się do tekstów biblijnych (Iz 6, 1-5, Ps 99 i Ap 4, 2-8), autor przedstawia wybrane aspekty świętości Boga, której nie należy rozumieć jako jednego z Jego przymiotów, lecz jako samą Jego istotę. Po omówieniu fenomenologicznego pojęcia oddzielenia sacrum od profanum oraz roli, jaką pojęcie to odegrało w historii nauk biblijnych, autor prezentuje trzy aspekty biblijnego pojęcia świętości odniesionego do Boga (hebr. qādôš i inne formy gramatyczne). Pierwszy przedstawiany aspekt tego pojęcia stanowi Boża moc, chwała i wspaniałość; aspekt ten można określić jako inność czy niedostępność Boga. Drugi aspekt wyraża się w bliskości Boga i Jego obecności pośród ludu wybranego, czy też dostępności – przede wszystkim w licznych znakach Bożej chwały (kābôd). Trzeci omawiany aspekt pojęcia świętości może zostać odniesiony nie tylko Boga, lecz także do ludzi, rzeczy i pór roku, i wyraża wezwanie do świętości kultycznej i moralnej skierowane przez Boga do wszystkich ludzi i całego stworzenia (por. Wj 19, 2; 1 P 1, 15-16). Następnie autor wskazuje na wpływ Izajaszowego trishagionu (Iz 6, 3) na strukturę hermetycznego traktatu Poimandres (nr 31) oraz liturgicznych tekstów Kościoła.

Słowa kluczowe: Bóg, przymioty Boga, qādôš, świętość

Kontakt:
Katedra Hermeneutyki Biblijnej, Instytut Nauk Biblijnych, Wydział Teologii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
E-mail: stesz@kul.pl
Tel.: +48 81 4454991
http://www.kul.pl/ks-dr-hab-stefan-szymik-prof-kul,art_439.htmlPliki do pobrania:

» 105_Szymik_content.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887