zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-1-105-14Kinga KIWAŁA – Muzyka i świętość. Rekonesans


Cena brutto: 7,00 PLN

W artykule omówione zostało zagadnienie relacji między muzyką a świętością (przy założeniu, że źródłem doświadczenia religijnego jest transcendentalne sacrum i numinousm). Tekst zawiera prezentację różnych teoretycznych podejść do możliwości wyrazu sacrum w muzyce. Wbrew niektórym spośród nich jako punkt wyjścia rozważań przyjęto założenie, że sacrum można wyrażać nie tylko w gatunkach typowo religijnych (związanych z ekspresją świętego Słowa), ale również w muzyce z pozoru niezwiązanej z tematyką religijną, na przykład w absolutnej muzyce instrumentalnej. Przyjmując stanowisko Jana Pawła II wyrażone w jego Liście do artystów, zgodnie z którym każde autentyczne dzieło sztuki z natury jest wezwaniem do otwarcia się na Tajemnicę, autorka koncentruje się na próbie wyróżnienia tych jakości muzyki, które ułatwiają jej kategoryzację jako związanej ze świętością.

Przedmiotem analizy są w artykule wybrane dzieła, w których fenomen ten wydaje się silnie obecny, co wyraża się w ich (czasami intuicyjnych) interpretacjach.

Słowa kluczowe: muzyka, sacrum, analiza i interpretacja, muzyka współczesna

Kontakt:
Zakład Analizy i Interpretacji Muzyki, Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego,
Instytut Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej,
Akademia Muzyczna,
ul. św. Tomasza 43,
31-027 Kraków
E-mail: kinga.kiwala@amuz.krakow.pl
Tel.: +48 12 4223837
http://www.amuz.krakow.pl/pl/3/129/709/dr-Kinga-KiwalaPliki do pobrania:

» 105_Kiwala_content.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887