zobacz powiększenie


Giovanni REALE – Świętość: eros czy agape? O pojęciu świętości w myśli antycznej i chrześcijańskiej (tłum. P. Mikulska)


Cena brutto: 7,00 PLN

Porównując starożytne i chrześcijańskie pojęcia świętości autor wskazuje na możliwość zinterpretowania różnicy między nimi jako różnicę między odpowiadającymi im pojęciami miłości: grecką ideą erosa i chrześcijańską – agape. Autor opisuje erosa jako miłość zaborczą, wyrażającą się w pragnieniu posiadania, agape natomiast jako miłość bezinteresowną, przejawiającą się w pragnieniu dawania. Artykuł zawiera również dyskusję przedfilozoficznego ujęcia świętości jako spełnienia natury ludzkiej oraz wprowadzonej przez Sokratesa i Platona przełomowej koncepcji świętości jako naśladowania Boga. Wywód dopełniają omówienie Platońskiej intuicji istoty doświadczenia mistycznego, przedstawionej w Uczcie, oraz Augustyńskiej refleksji o miłości na tle chrześcijańskiej nauki o Trójcy Świętej. Artykuł zamyka wskazanie na pojęcie miłości obdarowującej jako klucza do syntetycznej interpretacji życia i dzieła Jana Pawła II.

Słowa kluczowe: świętość, miłość zaborcza, miłość obdarowująca, Sokrates, Platon, św. Augustyn, Jan Paweł II, doświadczenie mistyczne, Trójca Święta

Kontakt:
Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.lublin.plPliki do pobrania:

» 105_Reale_content.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887