zobacz powiększenie


Giovanni REALE – Świętość: eros czy agape? O pojęciu świętości w myśli antycznej i chrześcijańskiej (tłum. P. Mikulska)


Cena brutto: 7,00 PLN

Porównując starożytne i chrześcijańskie pojęcia świętości autor wskazuje na możliwość zinterpretowania różnicy między nimi jako różnicę między odpowiadającymi im pojęciami miłości: grecką ideą erosa i chrześcijańską – agape. Autor opisuje erosa jako miłość zaborczą, wyrażającą się w pragnieniu posiadania, agape natomiast jako miłość bezinteresowną, przejawiającą się w pragnieniu dawania. Artykuł zawiera również dyskusję przedfilozoficznego ujęcia świętości jako spełnienia natury ludzkiej oraz wprowadzonej przez Sokratesa i Platona przełomowej koncepcji świętości jako naśladowania Boga. Wywód dopełniają omówienie Platońskiej intuicji istoty doświadczenia mistycznego, przedstawionej w Uczcie, oraz Augustyńskiej refleksji o miłości na tle chrześcijańskiej nauki o Trójcy Świętej. Artykuł zamyka wskazanie na pojęcie miłości obdarowującej jako klucza do syntetycznej interpretacji życia i dzieła Jana Pawła II.

Słowa kluczowe: świętość, miłość zaborcza, miłość obdarowująca, Sokrates, Platon, św. Augustyn, Jan Paweł II, doświadczenie mistyczne, Trójca Święta

Kontakt:
Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.lublin.plPliki do pobrania:

» 105_Reale_content.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887