zobacz powiększenie


Przemysław GUT, Arkadiusz GUT – Argumenty Kartezjusza przeciwko myśleniu zwierząt


Cena brutto: 7,00 PLN

Celem artykułu jest omówienie twierdzeń Kartezjusza wykluczających myślenie zwierząt. Tekst w założeniu ma postać analizy historycznej i ma przedstawiać główne argumenty, którymi posłużył się Kartezjusz, niemniej w istotnych miejscach artykuł wykracza poza historyczną analizę. Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej omówione zostało współczesne tło problematyki związanej z myśleniem zwierząt. W części drugiej zwrócono uwagę na kontekst i założenia argumentacji Kartezjusza. Część trzecia stanowi prezentację głównych argumentów Kartezjusza podważających możliwość przypisania zwierzętom zdolności myślenia. Część czwarta poświęcona została reakcji na stanowisko Kartezjusza zarówno w myśli nowożytnej, jak i współczesnej.

Słowa kluczowe: filozofa XVII wieku, Kartezjusz, język, myślenie, zwierzęta

Kontakt:
Przemysław Gut, Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, Instytut Filozofii Teoretycznej, Wydział Filozofii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
E-mail: dedo@kul.lublin.pl

Arkadiusz Gut, Katedra Teorii Poznania, Instytut Filozofii Teoretycznej, Wydział Filozofii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
E-mail: kupisa@kul.lublin.pl

http://www.kul.pl/22620.html
http://www.kul.pl/12620.html
http://www.kul.pl/1659.htmlPliki do pobrania:

» 102.Gut.content.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887