zobacz powiększenie


Przemysław GUT, Arkadiusz GUT – Argumenty Kartezjusza przeciwko myśleniu zwierząt


Cena brutto: 7,00 PLN

Celem artykułu jest omówienie twierdzeń Kartezjusza wykluczających myślenie zwierząt. Tekst w założeniu ma postać analizy historycznej i ma przedstawiać główne argumenty, którymi posłużył się Kartezjusz, niemniej w istotnych miejscach artykuł wykracza poza historyczną analizę. Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej omówione zostało współczesne tło problematyki związanej z myśleniem zwierząt. W części drugiej zwrócono uwagę na kontekst i założenia argumentacji Kartezjusza. Część trzecia stanowi prezentację głównych argumentów Kartezjusza podważających możliwość przypisania zwierzętom zdolności myślenia. Część czwarta poświęcona została reakcji na stanowisko Kartezjusza zarówno w myśli nowożytnej, jak i współczesnej.

Słowa kluczowe: filozofa XVII wieku, Kartezjusz, język, myślenie, zwierzęta

Kontakt:
Przemysław Gut, Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, Instytut Filozofii Teoretycznej, Wydział Filozofii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
E-mail: dedo@kul.lublin.pl

Arkadiusz Gut, Katedra Teorii Poznania, Instytut Filozofii Teoretycznej, Wydział Filozofii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
E-mail: kupisa@kul.lublin.pl

http://www.kul.pl/22620.html
http://www.kul.pl/12620.html
http://www.kul.pl/1659.htmlPliki do pobrania:

» 102.Gut.content.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887