zobacz powiększenie


Roger D. SORRELL – Świętego Franciszka kazanie do ptaków. Przezwyciężenie tradycji i nowa postawa wobec stworzenia (tłum. D. Chabrajska)

Tekst zawiera analizę kontekstu, w którym powstało św. Franciszka z Asyżu kazanie do ptaków, jak również analizę szerszych implikacji tego tekstu dla duchowości franciszkańskiej. Autor jest zdania, że idee, które św. Franciszek wyraził w swoim kazaniu, oraz jego koncepcję właściwych relacji między człowiekiem a stworzeniami, można poprawnie odczytać jedynie w ich trzynastowiecznym kontekście, i wskazuje na zakorzenienie tych poglądów w tradycji biblijnej oraz w trzynastowiecznych pismach monastycznych. Jednocześnie ukazuje, że mistyka przyrody, pojęcie rodzinnych relacji ze stworzeniami i objęcie interakcji człowieka z ze światem stworzonym zasadami ethosu rycerskiego są oryginalnymi osiągnięciami św. Franciszka. Kazanie do ptaków zostało w tekście przedstawione jako efekt połączenia wędrownej ewangelizacji z ideałem pustelniczym i przeanalizowane w kontekście formowania się ideału franciszkańskiego. Autor podkreśla jednak, że jedynie patrząc na Franciszka w kategoriach tradycji Zachodu, w której pojawiła się jego niezwykła postać, można prawdziwie docenić jego wyjątkowość oraz doniosłość jego myśli dla rozwiązywania współczesnych problemów ekologicznych oraz problemów życia zakonnego.

Tłum. Dorota Chabrajska
(abstrakt na podstawie informacji Oxford University Press)

Słowa kluczowe: św. Franciszek z Asyżu, kazanie do ptaków, przyroda, świat stworzony, mistyka, ekologia, Pismo Święte, zakony monastyczne, ideał franciszkański

Artykuł jest tłumaczeniem na język polski trzeciego rozdziału książki Rogera D. Sorrella St. Francis of Assisi and Nature: Tradition and Innovation in Western Christian Attitudes toward the Environment (New York–Oxford: Oxford University Press, 1988, s. 55-68).

© 1988 by Roger D. Sorrell. Za zgodą Oxford University Press, USA.Pliki do pobrania:

» 102.Sorell.content.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887