zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-2-106-13Maciej T. KOCIUBA – Przemoc według René Girarda. Struktura teorii i konteksty recepcji


Cena brutto: 7,00 PLN

W artykule podjęto analizę  skomplikowanych uwarunkowań, które wpłynęły na trudną recepcję teorii René Girarda. W szczególności zwrócono uwagę na czynniki ściśle poznawcze, takie jak nietypowa struktura samej teorii czy jej nieempiryczny charakter. Z drugiej strony wskazano na czynniki społeczne, światopoglądowe i związane ze standardami poprawności politycznej. Wszystkie te uwarunkowania, w których dokonywała się recepcja Girardowskiej koncepcji, przyczyniły się do związanych z nią licznych nieporozumień i fałszywych interpretacji. Długi czas oddziaływania teorii i cierpliwość Girarda w popularyzowaniu swoich poglądów spowodowały jednak, że dzisiaj jego antropologiczny opis psychospołecznych mechanizmów rodzenia się przemocy uznawany jest za spójny i całościowy.

W drugiej części rozważań podjęto próbę charakterystyki Girardowskiej teorii poprzez zestawienie jej ze strukturami geometrycznymi, które noszą miano fraktali. Fraktalny charakter koncepcji Girarda wyraża się w specyficznym związku między niezwykłą różnorodnością wyjaśnianej przez nią rzeczywistości a prostotą reguły wyjaśniającej (w przypadku fraktali – zasady konstrukcyjnej). W analizie formalnych cech koncepcji Girarda ukazano użyteczność takich pojęć teorii chaosu, jak iteracja i samopodobieństwo.
Jeśli teza, że teoria Girarda posiada istotne cechy struktury fraktala, jest prawdziwa, może stanowić pośredni dowód, że teoria ta wyrasta z rzeczywistości i nie jest tylko czystą grą intelektualną.

Słowa kluczowe: René Girard, przemoc, teoria mimetyczna, fraktal, Ewangelia, kultura, antropologia kulturowa

Kontakt:
Zakład Filozofii Kultury, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
plac Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin
E-mail: Maciej.Kociuba@umcs.lublin.pl
Tel.: 81 5375193Pliki do pobrania:

» Kociuba.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887