zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-2-106-06Paul RICOEUR – Przemoc i język (tłum. P. Mikulska)


Cena brutto: 7,00 PLN

Autor analizuje podstawowe dla ludzkiej egzystencji przeciwieństwo spójnego dyskursu i przemocy na przykładzie wykorzystywania języka (mowy) w polityce, poezji i filozofii. Z analizy tej wyprowadza teoretyczny wniosek, że język ma charakter celowościowy, redukcja rozumu do inteligencji instrumentalnej służy przemocy, a problem przemocy w mowie jest możliwy do rozwiązania tylko wtedy, gdy zrozumiemy podmiot mówiący oraz zbadamy język nie tylko w aspekcie jego struktury, lecz także sensu. Autor formułuje również praktyczne wskazówki dotyczące właściwego posługiwania się językiem w obliczu przemocy: konieczność głoszenia teoretycznej prawdy – stanowiącej punkt wyjścia jego analizy – o radykalnym przeciwieństwie spójnego dyskursu i przemocy, konieczność dawania świadectwa tej prawdzie jako imperatywowi oraz nieużywanie przemocy w dyskursie, co oznacza respektowanie wielości i różnorodności języków oraz ich hierarchii.

Słowa kluczowe: język, przemoc, mowa, spójny dyskurs, inteligencja instrumentalna, podmiot, celowość języka

Artykuł jest tłumaczeniem wypowiedzi przedstawionej podczas Tygodnia Intelektualistów Katolickich (Semaine des Intellectuels Catholiques) zorganizowanego przez Katolickie Centrum Intelektualistów Francuskich (Centre Catholiques des Intellectuels Francais) (Paryż, 1-7 II 1967). Podstawa przekładu: Paul Ricoeur, Violence et langage, „Recherches et Débats” 59(1967), s. 86-94.Pliki do pobrania:

» Ricoeur.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887