zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-2-106-17Danuta RODE – Przemoc w relacjach małżeńskich. Mechanizmy uzależnienia


Cena brutto: 7,00 PLN

Celem opracowania jest analiza czynników mechanizmu uzależnienia kształtującego się w relacjach sprawca-ofiara, ukazanych w obszarze psychologicznej charakterystyki sprawcy i ofiary. Przedstawiono definicje przemocy i jej uwarunkowania, podkreślono złożoność zjawiska przemocy ze względu na trudności w jej zdefiniowaniu i w określeniu czynników ją generujących. W celu dokonania charakterystyki mechanizmów uzależnienia zachodzących między sprawcą a ofiarą w relacjach przemocy w związku małżeńskim wykorzystano Koncepcję Psychologicznych Mechanizmów Uzależnienia (PMU) Jerzego Mellibrudy, który wyróżnia trzy  podstawowe mechanizmy uzależnienia: (a) regulację emocji, (b) zniekształcenia poznawcze, (c) zaburzenia struktury „ja”. Omówiono odrębne komponenty mechanizmu uzależnienia sprawców przemocy i ofiar, by w konsekwencji przedstawić cały mechanizm uzależnienia zachodzący procesualnie między ofiarą a sprawcą w postaci tak zwanego błędnego koła. Dokładnie opisane zostały szczegółowe wskaźniki mechanizmu uzależnienia. Przedstawione wnioski mogą stanowić impuls do zastanowienia się nad leczeniem sprawców i objęciem pomocą psychologiczną zarówno ofiar, jak i sprawców.

Słowa kluczowe: rodzina, przemoc, ofiara, sprawca, uzależnienie, mechanizmy uzależnienia, pomoc psychologiczna

Kontakt:
Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej, Instytut Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii,
ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice
E-mail: rode.dan_xl@wp.pl
Tel.: 32 3599716
http://www.ip.us.edu.pl/?fo_id=44195Pliki do pobrania:

» Rode.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887