zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-2-106-10Robert P. WOLFF – O przemocy (tłum. D. Chabrajska)

Przedstawiam trzy twierdzenia dotyczące przemocy i dokonuję ich obrony: (1) Pojęcie przemocy (ang. violence) jest wewnętrznie zawiłe, podobnie jak jego korelat, pojęcie niestosowania przemocy (ang. nonviolence); w debatach politycznych znaczenie tych i związanych z nimi pojęć zależy od przyjętego sensu fundamentalnej kategorii prawomocnej władzy, która to kategoria też jest wewnętrznie niespójna. (2) Z pierwszego twierdzenia wypływa wniosek, że pewne często powracające pytania są również nieporozumieniami i nigdy nie da się na nie udzielić wewnętrznie spójnych odpowiedzi (na przykład: Kiedy w polityce dozwolone jest użycie przemocy? Czy ruch na rzecz równości rasowej (ang. black movement) i ruch studencki powinny przyjąć postawę non-violence? Czy w polityce można w ogóle osiągnąć coś dobrego za pomocą przemocy?). (3) Debata na temat przemocy i niestosowania przemocy opiera się we współczesnej polityce amerykańskiej na ideologicznej retoryce służącej albo powstrzymaniu zmian i uzasadnieniu obecnego podziału władzy i przywilejów, albo spowolnieniu zmian i usprawiedliwieniu niektórych cech obecnego podziału władzy i przywilejów, albo też przyspieszeniu zmian i uzasadnieniu całkowitej redystrybucji władzy i przywilejów.

Słowa kluczowe: przemoc, władza, władza polityczna, siła, władza legalna (de iure), władza faktyczna (de facto), prawomocność, egzekwowanie prawa, autonomia, filozofia polityki, anarchizm

Kontakt:
Afro-American Studies Department, University of Massachusetts,
01003 Amherst, Massachusetts, USA
E-mail: rwolff@afroam.umass.edu
http://www.umass.edu/afroam/wolffnew.htm
http://robertpaulwolff.blogspot.com/

© „The Journal of Philosophy”. Pierwodruk: Robert Paul Wolff, On Violence, „The Journal of Philosophy” 66(1969) nr 19, s.  601-616. © „The Journal of Philosophy”. With kind permission from „The Journal of Philosophy”.  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887