zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-3-107-08Mariusz M. LEŚ – Topos utopii a topologia narracji


Cena brutto: 7,00 PLN

W artykule opisana została ewolucja strategii narracyjnych wykorzystywanych przez pisarzy tworzących tradycję utopii. Autor traktuje utopię jako topos, co pozwala łączyć w toku analizy teorię fikcji oraz narracji z włączeniem ich ideologicznego wymiaru. Rozważania prowadzą do wniosku, że strategie narracyjne ujmowane w metaforyce przestrzennej (w odniesieniu do centrum, tendencji odśrodkowych oraz płynnych przekształceń) umożliwiają użyteczną modulację utopijnej dyskusji o wartościach oraz zachowanie ciągłości utopijnego toposu.

Słowa kluczowe: utopia, dystopia, narratologia, ideologia narracji

Kontakt: Zakład Teorii i Antropologii Literatury,
Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku,
pl. Uniwersytecki 1, p. 57,
15-420 Białystok

E-mail: m.les@uwb.edu.pl
Tel. 85 7457454
http://ifp.uwb.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=113Pliki do pobrania:

» Les.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 20 pkt.
  3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. Prefix DOI 10.12887