zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-3-107-03Frank E. MANUEL, Fritzie P. MANUEL – O skłonności do myślenia utopijnego (tłum. D. Chabrajska)

Tekst jest tłumaczeniem rozdziału wstępnego doniosłej pracy Franka E. Manuela i Fritzie P. Manuel Utopian Thought in the Western World [„Myśl utopijna w świecie Zachodu”]. Autorzy wskazują na powszechność myślenia utopijnego, podkreślając jego szczególne miejsce w cywilizacji Zachodu i analizując ewolucję pojmowania utopii w kulturze europejskiej, poczynając od antycypacji i prefiguracji koncepcji „nieba na ziemi”, która leży u korzenia większości idei utopijnych. Autorzy dokonują również podstawowych klasyfikacji utopii, które pojawiały się w myśli Zachodu, i podejmują próbę zarysowania ich granic, jak również naszkicowania głównych kierunków namysłu krytycznego nad utopią, którego rozwój towarzyszył ewolucji samego tego gatunku literackiego i sposobu myślenia. Autorzy zestawiają też utopie z mitami oraz ideami politycznymi, w których były one często obecne. Tekst zawiera także nawiązania do najważniejszych idei oraz koncepcji w historii myśli utopijnej w świecie Zachodu, a zarazem dostarcza zarysu całej pracy, z której został zaczerpnięty.

Słowa kluczowe: utopia, historia utopii, utopia chrześcijańska, utopia a polityka, utopia jako gatunek literacki

Niniejszy tekst stanowi wprowadzenie do książki Franka P. Manuela i Fritzie P. Manuel Utopian Thought in the Western World [„Myśl utopijna w świecie Zachodu”] (The Belknap Press, Cambridge, Massachusetts, 1979, s. 1-29). Tłumaczenie i przedruk za zgodą wydawcy. Copyright © 1979 Frank E. Manuel i Fritzie P. Manuel.Pliki do pobrania:

» Manuel.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887