zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-3-107-05Ronny MIRON – „Utopijna nadzieja na to, co pozytywne” (tłum. P. Mikulska)


Cena brutto: 7,00 PLN

Autorka omawia Gershoma Scholema swoiste rozumienie anarchii religijnej (które to pojęcie zostało zaczerpnięte z myśli Martina Bubera) oraz rolę, jaką stanowisko anarchistyczne odegrało w dziejach ludu żydowskiego i ich interpretacji. Miron ukazuje anarchizm religijny Scholema jako dialektyczne rozwiązanie łączące dwa przeciwstawne, choć dopełniające się konteksty: obserwacji historycznej, która umożliwia nietendencyjne ujęcie widzialnej rzeczywistości, i obserwacji metafizycznej, ujawniającej znaki obecnej w rzeczywistości transcendencji. Zdaniem autorki, rozwiązanie to pozwala Scholemowi ujmować przeszłość jako arenę działania sił transcendentnych i jednocześnie postrzegać tradycję żydowską jako źródło „materiału” do budowania tego, co pozytywne – nowego, utopijnego porządku.

Słowa kluczowe: anarchizm religijny, utopia, obserwacja historyczna, obserwacja metafizyczna

Artykuł jest polskim tłumaczeniem fragmentu książki Ronny Miron The Angel of Jewish History. The Image of the Jewish Past in the Twentieth Century (Academic Studies Press, Boston 2014, s. 172-180). Za zgodą Academic Studies Press.

Kontakt: The Program for Hermeneutics and Culture Studies,
Bar-Ilan University,
P.O.B. 52900 Ramat Gan, Izrael

E-mail: mironronny@gmail.comPliki do pobrania:

» Miron.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887