zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-4-108-04Ks. Dariusz DZIADOSZ – „Przestraszyłem się, bo jestem nagi” (Rdz 3,10). Geneza ludzkiego lęku w biblijnej relacji o ogrodzie Eden


Cena brutto: 7,00 PLN

Lęk jest trwale wpisany w różne wymiary człowieczej egzystencji, a w związku z tym od zarania historii ludzkości jest też przedmiotem wieloaspektowej refleksji filozoficznej i teologicznej. Z należytą głębią wypowiadają się na ten temat starożytne tradycje Biblii hebrajskiej, wskazując nie tylko na genezę i wielorakie rodzaje tego złożonego i trudnego dla ludzi zjawiska, ale też na konkretne środki zaradcze, które mogą złagodzić jego różnorakie konsekwencje. Wszystkie teksty natchnione prezentujące genezę ludzkiego lęku wiążą go z wieloaspektową rzeczywistością grzechu, która w realny i głęboki sposób wpływa na jakość ludzkich relacji do Boga, samego siebie, innych ludzi i otaczającego świata. Najpełniej zależność tę ilustruje jahwistyczny opis stworzenia i upadku pierwszych ludzi (Rdz 2,4b-3,24), pokazując najpierw piękno i doskonałość Bożego dzieła, a następnie przyczyny i skutki nieposłuszeństwa Adama i Ewy. Jednym z wiodących motywów literackich i teologicznych tej biblijnej tradycji jest kwestia ludzkiego lęku.

Słowa kluczowe: Rdz 2,4b-3,24, biblijna relacja o grzechu i jego skutkach, psychologia pokusy, lęk skutkiem ludzkiego nieposłuszeństwa, Boża terapia lęku

Kontakt: Katedra Egzegezy Ksiąg Historycznych i Dydaktycznych Starego Testamentu, Instytut Studiów Biblijnych,
Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: dariuszdzi@op.pl
http://www.kul.pl/ks-dr-hab-dariusz-dziadosz,art_446.htmlPliki do pobrania:

» 108Dziadosz.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 20 pkt.
  3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. Prefix DOI 10.12887