zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-1-109-04



Rémi BRAGUE – Przekazywanie dziedzictwa antyku (tłum. P. Mikulska)


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W kontekście współczesnego kryzysu kultury autor podejmuje refleksję nad pojęciem tradycji rozumianej jako przekazywanie kulturowego dziedzictwa przeszłości. Odwołuje się do przykładu grecko-rzymskiej kultury antycznej, która przeżywała w historii szereg renesansów. Zwraca uwagę, że ich źródłem była zawsze świadomość oddalania się od dziedzictwa kultury starożytnej oraz możliwości jego utraty, podkreślając realność takiego zagrożenia, nie istnieją bowiem mechanizmy zapewniające samorzutny przekaz kultury. Sięgając do przykładów historycznych, między innymi Boecjusza niedokończonego projektu przekładu dzieł greckich na łacinę czy przygotowania katechizmu w krajach chrześcijańskiej tradycji łacińskiej, podkreśla, że przetrwanie cywilizacji zależy od świadomych decyzji i działań podejmowanych przez jednostki

Słowa kluczowe: kultura antyczna, tradycja, renesans, cywilizacja, chrześcijaństwo, kryzys kultury

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: ethos@kul.pl

Podstawa przekładu: R. Brague, La transmission de l’héritage antique, w: tenże, Modérément moderne, Flammarion, Paris 2014, s. 317-330. © Copyright Éditions Flammarion, Paris, 2014.



Pliki do pobrania:

» 109_Brague.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887