zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-1-109-04Rémi BRAGUE – Przekazywanie dziedzictwa antyku (tłum. P. Mikulska)


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W kontekście współczesnego kryzysu kultury autor podejmuje refleksję nad pojęciem tradycji rozumianej jako przekazywanie kulturowego dziedzictwa przeszłości. Odwołuje się do przykładu grecko-rzymskiej kultury antycznej, która przeżywała w historii szereg renesansów. Zwraca uwagę, że ich źródłem była zawsze świadomość oddalania się od dziedzictwa kultury starożytnej oraz możliwości jego utraty, podkreślając realność takiego zagrożenia, nie istnieją bowiem mechanizmy zapewniające samorzutny przekaz kultury. Sięgając do przykładów historycznych, między innymi Boecjusza niedokończonego projektu przekładu dzieł greckich na łacinę czy przygotowania katechizmu w krajach chrześcijańskiej tradycji łacińskiej, podkreśla, że przetrwanie cywilizacji zależy od świadomych decyzji i działań podejmowanych przez jednostki

Słowa kluczowe: kultura antyczna, tradycja, renesans, cywilizacja, chrześcijaństwo, kryzys kultury

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: ethos@kul.pl

Podstawa przekładu: R. Brague, La transmission de l’héritage antique, w: tenże, Modérément moderne, Flammarion, Paris 2014, s. 317-330. © Copyright Éditions Flammarion, Paris, 2014.Pliki do pobrania:

» 109_Brague.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887