zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-1-109-07Ferenc HÖRCHER – Kultura, samokształcenie i tworzenie wspólnoty. Ideał kształcenia z perspektywy intelektualnej historii społecznej skłonności człowieka (tłum. P. Mikulska)


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule przedstawiono przegląd historii pojęcia kształcenia (niem. Bildung) w oparciu o prace Hansa-Georga Gadamera, György’ego Márkusa, Raymonda Geussa i Georga G. Iggersa. Z długich dziejów tego pojęcia wybrano trzy odrębne momenty. Najpierw omówiono rzymską koncepcję kultury, następnie naszkicowano chrześcijańskie, średniowieczne poglądy na formację, by wreszcie przedstawić chrześcijańsko-humanistyczne i oświeceniowe zastosowanie pojęcia kształcenia (głównie w okresach renesansu oraz brytyjskiego i francuskiego oświecenia). Na koniec zaprezentowano prawdopodobnie najlepiej znaną konceptualizację ideału kształcenia, zawartą w myśli Wilhelma von Humboldta. W tym kontekście najważniejsze wydają się kwestie, w jaki sposób pogodzić indywidualne i wspólnotowe poczucie tożsamości jednostki oraz jaki związek zachodzi między jej światem wewnętrznym a zewnętrznym światem działającego podmiotu.

Słowa kluczowe: kształcenie, Gadamer, kultura, kształtowanie charakteru, samokontrola, uprawa duszy, imago Dei, pełny rozwój człowieka

Kontakt: Węgierska Akademia Nauk, Instytut Filozofii,
30 Országház u., H-1014, Budapeszt, Węgry

E-mail: horcher.ferenc@btk.ppke.huPliki do pobrania:

» 109_Horcher.pdf
» 109_Horcher_ang.pdf
» Horcher_ang_109.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887