zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-1-109-19Catherine MALABOU – O przyszłości humanistyki (trans. D. Chabrajska)


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Autorka wskazuje na konieczność zarysowania na nowo granic między dyscyplinami humanistycznymi a nauką w sensie science. Konieczność ta wypływa z faktu, że najbardziej precyzyjne pojęcie granicy powstaje i wyrażane jest dziś w obrębie nauki i nie należy już do obszaru dyscyplin, które stanowią humanistykę. Zdaniem autorki humanistyka, a w szczególności filozofia kontynentalna, zatraciła zdolność precyzyjnego myślenia o swojej własnej plastyczności, a w związku z tym zasadniczego znaczenia nabiera dialog nauk humanistycznych z neurobiologią, w której pojęcie to pojawia się pod nazwą neuroplastyczności. W celu wyjaśnienia konieczności podjęcia tego dialogu przez humanistykę, autorka dokonuje analizy dwóch tekstów poświęconych problemowi przyszłości humanistyki, a mianowicie eseju Michela Foucaulta Czym jest Oświecenie? oraz książki Jacques’a Derridy Uniwersytet bezwarunkowy, i zestawia je z wypowiedzią Immanuela Kanta w ankiecie na temat „Czym jest oświecenie?”, ogłoszonej w roku 1784 przez „Berlinische Monatsschrift”.

Summarized by Dorota Chabrajska

Słowa kluczowe: humanistyka, przyszłość humanistyki, plastyczność, granica, pogranicze, Michel Foucault, Jacques Derrida, oświecenie, Kant, neuronauka, plastyczność mózgu

Copyright © 2014 Transeuropéennes. Niniejszy artykuł, pod tytułem The Future of Humanities, ukazał się w czasopiśmie „Transeuropeennes. International Journal of Critical Thought”. Redakcja kwartalnika „Ethos” wyraża podziękowanie autorce artykułu za udzielenie zgody na opublikowanie jego polskiego przekładu.

Kontakt: Faculty of Arts and Social Sciences, Kingston University,
Penrhyn Road, Kingston upon Thames, Surrey KT1 2EE, United Kingdom

E-mail: C.Malabou@kingston.ac.uk
Tel. +44 (0)20 84179000
http://fass.kingston.ac.uk/faculty/staff/cv.php?staffnum=787Pliki do pobrania:

» 109_Malabou.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887