zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-1-109-17Krzysztof POLIT – „Żeby wasi synowie byli lepsi”. O kryzysie humanizmu w filozofii Ramiro de Maeztu y Witneya


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Zadaniem artykułu jest zaprezentowanie tez zawartych w nieznanym w Polsce dziele hiszpańskiego myśliciela Ramiro de Maeztu La crisis del humanismo [„Kryzys humanizmu”]. Napisany w roku 1919 tekst jest próbą wyciagnięcia wniosków z wydarzeń pierwszej wojny światowej. Maeztu jest zdania, że przyczyny wojennej tragedii tkwią w niewłaściwych poglądach na naturalną dobroć natury ludzkiej, którą wiek dwudziesty odziedziczył po epokach odrodzenia i romantyzmu. Zdaniem Maeztu człowiek jest jedynie zdolny do czynienia dobra, ale z jego dobrych czynów nie możemy wnioskować o dobroci jego natury.

Słowa kluczowe: Ramiro de Maeztu, filozofia hiszpańska, natura ludzka, kryzys humanizmu.

Kontakt: Zakład Etyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curies-Skłodowskiej 4/334, 20-031 Lublin

E-mail: krzysztof.polit@poczta.umcs.lublin.pl; ursz@interia.pl
Tel. 81 5372842
http://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,2228,pl.htmlPliki do pobrania:

» 109_Polit.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887