zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-1-109-14Magdalena REMBOWSKA-PŁUCIENNIK – Humanista jako „czytający inaczej”


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł zawiera analizę obecnego stanu literaturoznawczych badań nad interpretacją w perspektywie teraźniejszości i przyszłości humanistyki. Autorka umieszcza badany problem w kontekście pojawiających się obecnie nowych obszarów badań, jak badania empiryczne nad czytelnictwem czy nauki kognitywne. Podkreśla potrzebę poszerzenia zakresu badań literackich nad społecznymi i psychologicznymi skutkami czytania oraz doświadczenia czytelniczego, proponuje również konceptualizację uczenia literatury w kategoriach praktyki czytania immersywnego (symulacja), nie zaś wyłącznie krytycznego (interpretacja). W oparciu o wyniki badań empirycznych nad czytelnictwem i kognitywistycznych badań literackich autorka omawia zagadnienie lektury literackiej jako potencjalnego obszaru badań transdyscyplinarnych w obszarze humanistyki.

Słowa kluczowe: interpretacja, lektura, czytanie, style czytelnicze, empiryczne studia nad czytaniem

Kontakt: Pracownia Poetyki Historycznej, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk,
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

E-mail: rembowskapluciennik@gmail.com
Tel. 22 6572701
http://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/pracownicy/rembowskapluciennik-magdalenaPliki do pobrania:

» 109_Rembowska.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887