zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-2-110-07Konrad BANICKI – Między medycyną a humanistyką. Filozoficzne zmagania z pojęciem zaburzenia psychicznego


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Filozofia psychiatrii rozumiana być może jako dyscyplina skoncentrowana na teoretycznych i pojęciowych zagadnieniach kluczowych dla współczesnej psychiatrii. Jedną z takich kwestii jest problem demarkacji a więc pytanie o to, czym choroba psychiczna (zaburzenie psychiczne) różni się od funkcjonowania mieszczącego się w ramach psychicznej normalności (zdrowia). Krótka prezentacja najczęściej przywoływanych kryteriów, które umożliwić mają przeprowadzenie takiego rozróżnienia, stanowi dobry punkt wyjścia do omówienia dominującego dzisiaj rozumienia psychiatrii jako dyscypliny naturalistycznej (medycznej), a także właściwej mu koncepcji choroby psychicznej (w wersjach zaproponowanych przez Boorse’a i Wakefielda). Następnie omówione zostają nurty krytyczne wobec psychiatrycznego naturalizmu, które bronią humanistycznego rozumienia tej dyscypliny oraz, co omówione zostało na przykładzie antypsychiatrycznego stanowiska Szasza, wskazują na normatywny aspekt wielu kategorii psychiatrycznych. Aczkolwiek część takiej krytyki ma już charakter historyczny, to wiele jej wątków kontynuowanych jest współcześnie, chociażby w kontekście ujęcia zaburzenia psychicznego przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (kolejne wersje podręcznika diagnostycznego DSM). Dyskusje te z pewnością będą kontynuowane i – jak się wydaje, szczególnie wartościowych rezultatów oczekiwać można po dociekaniach skoncentrowanych na konkretnych zaburzeniach (nie zaś, jak często bywało, zaburzeniu psychicznym „w ogóle”).

Słowa kluczowe: filozofia psychiatrii, choroba psychiczna, zaburzenie psychiczne, naturalizm, model medyczny w psychiatrii, Szasz, Boorse, Wakefield, DSM

Kontakt: Zakład Psychologii Rozwoju i Zdrowia, Instytut Psychologii Stosowanej,
Uniwersytet Jagielloński, ul. Łojsiewicza 4, 30-348 Kraków

E-mail: konrad.banicki@uj.edu.plPliki do pobrania:

» 110_Banicki.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887