zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-3-111-19Julián MARÍAS – W poszukiwaniu człowieka (tłum. D. Chabrajska)


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Podejmując refleksję nad ważnością teorii ewolucji, Marías podkreśla, że osoba ludzka jest rzeczywistością nieskończenie różną od wszelkich innych rzeczywistości, ponieważ w rzeczywistości człowieka – osoby – zakorzeniona jest nierzeczywistość: człowiek żyje w przyszłości, jest oczekiwaniem, projektem, niepewnością, czymś, co nie istnieje. Osoba ludzka pozostaje nieredukowalna do wszelkiej innej rzeczywistości, w której może uczestniczyć. Dlatego też teoria ewolucji dostarcza absolutnie niewystarczającej próby wyjaśnienia wyjątkowości rzeczywistości człowieka.

Słowa kluczowe: człowiek, osoba, teoria ewolucji, rodzaj ludzki, historia człowieka, nieredukowalność istoty ludzkiej, wolność

Wykład przedstawiony 13 XI 1999 podczas spotkania grupy roboczej Papieskiej Akademii Nauk zatytułowanego „Nauka dla człowieka – człowiek dla nauki”. Podstawa przekładu: J.  M a r í a s, The Search for Man, w: Pontifical Academy of Sciences, Science and the Future of Mankind: Science for Man and Man for Science, „Scripta Varia”, t. 99, Pontificia Academia Scientiarum, Vatican City 2001, s. 163-165.  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887