zobacz powiększenie


DOI 10.12887/29-2016-1-113-07Łukasz NIEWCZAS – Milczenie i metafora. O przenośni w dwóch tekstach Norwida o Chopinie


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Autor zauważa, że w obszernej literaturze poświęconej zagadnieniom ciszy i milczenia u Norwida stosunkowo skromnie przedstawia się refleksja dotycząca formalnych, tekstowych sposobów ewokacji ciszy w jego poezji. Za jeden z ważniejszych zabiegów służących temu celowi autor uznaje specyficznie ukształtowaną Norwidowską metaforę. Prezentacji jej poetyki służy porównawcza analiza ukształtowania przenośni w dwóch tekstach poświęconych Chopinowi, które, choć bardzo różne (prozatorski Nekrolog, napisany po śmierci kompozytora oraz słynny poemat Fortepian Szopena), zbliża budowanie sensu za pomocą metafory. W obu tekstach ukształtowaniem przenośni rządzi jednak zupełnie inna poetyka: obrazowej, wyrazistej i silnie skonwencjonalizowanej metaforyce Nekrologu przeciwstawia się dyskretną, subtelną i efemeryczną metaforykę Fortepianu Szopena, którą należy uznać za zjawisko w pełni oryginalne na tle rozwiązań poetyckich drugiej połowy dziewiętnastego wieku. Ta „cicha” (czy inaczej: „niewidoczna”) metaforyka jest reprezentatywna dla dojrzałej twórczości Norwida (szczególnie w zbiorze Vade-mecum) i stanowi jeden z głównych elementów jego poetyckiego idiomu.

Słowa kluczowe: Norwid, cisza, milczenie, metafora, przenośnia, Chopin, Fortepian Szopena, Nekrolog Chopina

Kontakt: Ośrodek Badań nad Myślą Cypriana Norwida, Wydział Nauk Humanistycznych,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
ul. Chopina 27, 20-023 Lublin

E-mail: lukaszniewczas@kul.pl
Tel. 81 7436062
http://www.kul.pl/art_21667.htmlPliki do pobrania:

» 113Niewczas.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887