zobacz powiększenie


DOI 10.12887/29-2016-2-114-07Marian A. WESOŁY – Ethos w filozofii helleńskiej


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł składa się z pięciu partii tematycznych: (1) osobliwa zbieżność (ēthos poprzez ěthos); (2) nowa perspektywa badawcza (filozofia antyczna jako sposób życia); (3) zwięzły wgląd w filozofię antyczną; (4) filozoficzny sposób życia; (5) analogia lecznictwa.

Pojęcie ethosu dało podstawę nie tylko dla nazwy „etyka”, ale było też przedmiotem dociekań w retoryce, poezji i muzyce greckiej. Ogólnie biorąc, ethosy w myśli greckiej dotyczyły typologii charakterów ludzkich przejawiających się w różnych działaniach i postawach życiowych.

Nowa perspektywa badawcza rozpoznaje tak zwany filozoficzny sposób życia jako najbardziej charakterystyczny dla antycznych Greków i Rzymian. Tekst zmierza do ukazania istotnych różnic w helleńskim i hellenistyczno-rzymskim podejściu do filozoficznego sposobu życia, odwołując się do wybranych tekstów źródłowych. Mylne jest przeświadczenie, jakoby refleksja badawcza, wywody i argumentacje nie były istotnym komponentem sposobu życia w myśli przedsokratejskiej i klasycznej, gdzie głównym celem było dociekanie wiedzy i prawdy. Nośna dziś teza, według której filozofia była w istocie ćwiczeniem duchowym przygotowującym do mądrości, stosuje się do okresu hellenistycznego – rzymskiego, a właściwie do późnego antyku.

Słowa kluczowe: ēthos, ěthos, filozoficzny sposób życia, filozofia helleńska i hellenistyczno-rzymska

Artykuł jest przeredagowaną wersją wystąpienia zaprezentowanego w panelu dyskusyjnym podczas X Zjazdu Filozoficznego w Poznaniu 19 września 2015 roku.

Kontakt: Zakład Historii Filozofii Antycznej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej, Instytut Filozofii,
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza,
ul. Szamarzewskiego 89C,
60-568 Poznań

E-mail: wesoly@amu.edu.pl
Tel. 61 8292279
http://filozof.amu.edu.pl/wp-content/uploads/downloads/2011/11/profWesoly.pdfPliki do pobrania:

» 114_Wesoly.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887