zobacz powiększenie


DOI 10.12887/29-2016-4-116-10Kazimierz KRZYSZTOFEK – Kim staje się jednostka ludzka w dwudziestym pierwszym wieku? Pytania i hipotezy


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Autor podejmuje w artykule dwie kwestie dotyczące kondycji ludzkiego bytu w warunkach postindustrialnej zmiany społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zwrotu cyfrowego. Po pierwsze, na ile człowiek w dwudziestym pierwszym wieku jest czy też ma szanse pozostać osobą, tak jak ją pojmują filozofia, antropologia i inne nauki społeczne, czyli w sensie bytu odrębnego od świata rzeczy i przyrody? Po drugie, kim staje się człowiek jako istota społeczna i na ile pozostaje on jeszcze istotą społeczną? Na ile mamy więc dziś jeszcze do czynienia ze społeczeństwem, na ile zaś trzeba już mówić o zagrożeniach dla samego jego istnienia? Czy jest to nadal społeczeństwo, czy już bliżej nieokreślone postspołeczeństwo, w którym obok aktorów ludzkich, działają także aktorzy nie-ludzcy? Autor koncentruje się przede wszystkim na tym drugim aspekcie problemu, próbując odpowiedzieć na pytanie, kim staje się homo digitalis.

Słowa kluczowe: osoba, jednostka, indywidualizacja, indywiduacja, ponowoczesność, zwrot cyfrowy

Kontakt: Katedra Socjologii, Instytut Nauk Społecznych,
Uniwersytet SWPS,
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

E-mail: kkrzysz1@swps.edu.pl
www.centrumprasowe.swps.pl/eksperci/46-socjologia/3109-dr-hab-kazimierz-krzysztofek-prof-uniwersytetu-swpsPliki do pobrania:

» 116_Krzysztofek.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887