zobacz powiększenie


DOI 10.12887/29-2016-4-116-17Zofia ZARĘBIANKA – „Takie piękno nazywa się Miłosierdzie”. Koncepcje miłosierdzia zawarte w dramacie Brat naszego Boga Karola Wojtyły w kontekście encykliki Dives in misericordia Jana Pawła II


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Przedmiotem artykułu jest porównawcza analiza koncepcji miłosierdzia zawartych w dwu tekstach Karola Wojtyły–Jana Pawła II: w utworze dramatycznym Brat naszego Boga oraz w papieskim dokumencie – encyklice Dives in misericordia. Dotychczasowe odczytania sztuki Wojtyły skupiały się na interpretacjach biograficznych i historycznych, z pominięciem aspektu teologicznego. Autorka formułuje natomiast tezę, że kluczowe dla sensu sztuki są właśnie sensy teologiczne, a ściślej – kategoria miłosierdzia. Porównanie zawartości ideowej dramatu oraz encykliki prowadzi do wniosku, że wszystkie najważniejsze dla papieskiego dokumentu myśli można – w postaci niedyskursywnej – odnaleźć w jego wcześniejszym o trzydzieści lat utworze dramatycznym. Odkrycie to potwierdza jedność ideowo-aksjologiczną całego dzieła Papieża Polaka, potwierdza też słuszność ujęć przypisujących jego literackim utworom status swoistego „laboratorium myśli” dla dzieł późniejszych i utrzymanych w innej niż artystyczna konwencji.

Słowa kluczowe: dramat, miłosierdzie, encyklika, Brat naszego Boga, Dives in misericordia

Artykuł jest rozszerzoną wersją referatu Koncepcje miłosierdzia w świetle "Brata naszego Boga" Karola Wojtyły w kontekście encykliki "Dives inmisericordia" Jana Pawła II wygłoszonego 20 października 2016 roku w Domu Arcybiskupów Warszawskich podczas konferencji zorganizowanej przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie w ramach projektu krytycznego wydania dzieł literackich Karola Wojtyły–Jana Pawła II.

E-mail: zofia.zarebianka@uj.edu.pl
http://www.khlp.polonistyka.uj.edu.pl/prof.-dr-hab.-zofia-zarebiankaPliki do pobrania:

» 116_Zarebianka.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887