zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-1-117-16Jerzy W. GAŁKOWSKI – Człowiek – istota przeżywająca


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Autor, nawiązując do Karola Wojtyły koncepcji osoby, zawartej głównie w dziele Osoba i czyn, twórczo rozwija jego koncepcję przeżycia. Przeżycie rozumiane jest przez autora artykułu jako zaangażowanie sfery psychicznej człowieka, spowodowane okolicznościami zewnętrznymi.

Przeżywanie wyraża człowieka, pokazuje, kim (czym) on jest, łączy go z wartościami i stwarza możliwość uwrażliwienia się na nie. Umożliwia zrozumienie świata, siebie, drugiego i jednoczenie się z życiem innych. Przeżycie jest polem przejawiania się sumienia.

Na płaszczyźnie teoretycznej kategoria przeżycia ma istotne znaczenie dla wykazania niesprzeczności między sferą subiektywną a obiektywną osoby oraz między zależnością od prawdy a wolnością ludzką.

Słowa kluczowe: przeżycie, osoba, sumienie, prawda, wolność, Karol Wojtyła

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: ethos@kul.lublin.pl
Tel. 81 4453217
http://www.kul.pl/prof-dr-hab-jerzy-galkowski-biogram,art_2989.htmlPliki do pobrania:

» 117_Galkowski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887