zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-1-117-07Maciej KAŁUŻA – Obcy, absurdalny świat i obcy spoglądający z lustra. Motywy obcości w twórczości Alberta Camusa


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł ma na celu ukazanie źródeł, specyfiki i ewolucji kategorii obcości w rozważaniach Alberta Camusa. We wczesnej eseistyce Camusa poczucie obcości jest punktem wyjścia rozważań filozoficznych, z których wyłania się potrzeba jednoznacznego określenia możliwości konfrontacji z człowieka z obcością, szczególnie w sferze relacji międzyludzkich. Chociaż wczesne refleksje Camusa na temat obcości są mocno inspirowane zarówno filozofią egzystencji, jak i problematyką absurdu, jego myśl pozostaje jednak wierna przekonaniu, które wyraził już w roku 1938 w recenzji Mdłości Sartre’a, że zarówno doświadczenie absurdu, jak i towarzyszące mu poczucie obcości nie mogą być konkluzją rozważań filozoficznych, lecz muszą stać się punktem wyjścia dalszego namysłu. W dalszej części rozważań prezentowane są istotne momenty krytycznego odnoszenia się Camusa do kategorii obcości, związane z rozwojem jego koncepcji buntu prowadzącego ku wartości. W efekcie tej intelektualnej progresji możemy uznać, iż zdaniem tego myśliciela obcość można, przynajmniej w sferze międzyludzkiej, przekroczyć poprzez dialog.

Słowa kluczowe: obcość, absurd, Albert Camus

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2013/09/D/HS1/00873, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Kontakt: Zakład Filozofii Kultury, Instytut Filozofii,
Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński,
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków

E-mail: maciej.kaluza@uj.edu.pl
Tel. 12 6631738
www.albertcamus.plPliki do pobrania:

» 117_Kaluza.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887