zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-1-117-18Grażyna OSIKA – Kontynuując rozmowę… W nawiązaniu do wypowiedzi Agnieszki Lekkiej-Kowalik O konsekwencjach dwuznaczności terminu „tożsamość osobowa”. Uwagi po lekturze książki Grażyny Osiki „Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych”


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Niniejsze rozważania stanowią próbę nawiązania dialogu między typowym dla filozofii klasycznej sposobem rozumienia człowieka, reprezentowanym przez Agnieszkę Lekką-Kowalik, a propozycją definiowania tożsamości osobowej jako środowiska komunikacyjnego. Z tego punktu widzenia istotne było rozpoznanie wspólnych obszarów namysłu, tj. pierwotnego poczucia swojego istnienia, świadomości określenia swojej spójności i indywidualności oraz konieczności uwzględnienia społecznych odniesień w odpowiedzi na pytanie o to, kim jesteśmy. Uwypuklono także różnice podejść w myśleniu o tożsamości osobowej, odsłaniając obszary wymagające dalszej pracy analitycznej zarówno w przypadku modeli komunikacyjnego, jak i podejścia klasycznego.

Słowa kluczowe: tożsamość osobowa, klasyczne teorie osoby, filozofia klasyczna, komunikacyjny model tożsamości osobowej, autentyczność osobowa, racjonalność

Kontakt: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,
Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska,
ul. Roosevelta 26-28, Budynek A, room 219, 41-800 Zabrze

E-mail: gra.o@poczta.fm
Tel. 32 2777323
https://scholar.google.pl/citations?user=UBcL3bMAAAAJ&hl=enPliki do pobrania:

» 117_Osika.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887