zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-1-117-04Ks. Marek SKIERKOWSKI – Obcy wśród swoich. Jezus w Jerozolimie


Cena brutto: 7,00 PLN

Jezus, otoczony w Galilei przez tłumy ludzi, doświadcza w stołecznej Jerozolimie radykalnej obcości. Po dokonaniu profetyczno-mesjańskiego czynu w świątyni (wywrócenia stołów przekupniów) ściąga na siebie wrogość władz żydowskich, które podejmują kroki prowadzące do Jego zgładzenia. Jezus odbierany jest w Jerozolimie jako heretyk, który rzekomo naruszył integralność judaizmu i w ten sposób sam wyalienował się z tej religii. Władze żydowskie nie są bowiem w stanie zaakceptować Boskiej tożsamości Jezusa, zamykając się tym samym na dokonanie się w Nim pełni Objawienia, czyli przekształcenia się judaizmu biblijnego w chrześcijaństwo.

Słowa kluczowe: Jezus, chrystologia fundamentalna, proces Jezusa, Sanhedryn, Kajfasz, Piłat

Kontakt: Katedra Chrystologii Fundamentalnej, Instytut Dialogu Kultury i Religii,
Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

E-mail: m.skierkowski@uksw.edu.pl
Tel. 22 5618856
http://teologia.uksw.edu.pl/node/664Pliki do pobrania:

» 117_Skierkowski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887