zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-2-118-11Roman DROZD – Prawda i przebaczenie. Meandry dialogu polsko-ukraińskiego


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W relacjach polsko-ukraińskich główną kością niezgody są tragiczne wydarzenia z lat wojny i okresu powojennego. Są one odmiennie oceniane przez Polaków i Ukraińców. Tak jedni, jak i drudzy wolą postrzegać się w roli ofiary niż kata, usprawiedliwiając tym samym wyrządzoną drugiej stronie krzywdę. Prym w tym wiodą organizacje nacjonalistyczne i kombatanckie oraz kresowe. Postawa taka utrudnia dialog polsko-ukraiński, którego celem ma być pojednanie między obu narodami. Dla osiągnięcia tego celu bardzo wiele zrobiły Kościoły, zwłaszcza rzymskokatolicki i greckokatolicki, inspirowane przez papieża Jana Pawła II, a także prezydenci Polski (Aleksander Kwaśniewski i Lech Kaczyński) oraz Ukrainy (Leonid Kuczma i Wiktor Juszczenko). Ważną rolę w tym procesie odgrywają: mniejszość ukraińska w Polsce i mniejszość polska na Ukrainie, liczne organizacje pozarządowe i intelektualiści. Niemniej w dialogu polsko-ukraińskim można wyróżnić dwie postawy. Pierwsza kieruje się chrześcijańską zasadą „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, a druga maksymą „prawda was wyzwoli”. Reprezentujący pierwszą z nich stoją na stanowisku, że w konflikcie polsko-ukraińskim i Polacy, i Ukraińcy byli tak ofiarami, jak i katami, a zwolennicy drugiej dostrzegają tylko własną krzywdę.

Słowa kluczowe: Polacy, Ukraińcy, dialog

Kontakt: Zakład Studiów Wschodnich, Instytut Historii i Politologii,
Wydział Filologiczno-Historyczny, Akademia Pomorska w Słupsku,
ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk

E-mail: roman.drozd@apsl.edu.pl
Tel. 59 8405324
http://historia.apsl.edu.pl/index.php/biogramy/75-prof-dr-hab-roman-drozdPliki do pobrania:

» 118_Drozd.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887