zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-2-118-09Alicja KEPLINGER – Wstyd a orientacje działania


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Wstyd może odgrywać centralną rolę w zakresie motywacji i regulacji sposobu myślenia, odczuwania i działania ludzi. Ludzie potrafią poświęcić wiele uwagi i energii temu, aby dobrze wypaść w oczach innych i właściwie zachować się w relacjach społecznych czy w sytuacjach zadaniowych, ponieważ obawiają się sankcji społecznych i przekroczenia pewnych powszechnie akceptowanych standardów funkcjonowania. Pomimo dziesięcioleci badań nad emocją wstydu wciąż nie mamy jasności co do mechanizmów jej działania w życiu jednostki. Celem artykułu jest opisanie na podstawie przeglądu literatury sposobów rozumienia wstydu oraz omówienie dwóch przeciwstawnych podejść do sposobów radzenia sobie z emocją wstydu, rozumianych jako orientacja działania konstruktywnego bądź destruktywnego.

Słowa kluczowe: wstyd, konstruktywne i destruktywne orientacje działania

Kontakt: Zakład Psychologii Osobowości, Instytut Psychologii,
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski,
ul. J.W. Dawida 1,
50-527 Wrocław

E-mail: alicja.keplinger@uwr.edu.pl
Tel. 71 3672001, wewn. 155
http://www.psychologia.uni.wroc.pl/?q=users/akeplinger  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887