zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-3-119-08Tomasz SIKORA – Teurgia światła. Wybrane zagadnienia mistyki światła w judaizmie


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Główną część artykułu stanowi prezentacja wybranych tekstów ze średniowiecznej kabały, opisujących fotyczny wymiar doświadczenia mistycznego. Poprzedzają ją uwagi dotyczące współczesnych interdyscyplinarnych badań nad fenomenem światła, w tym szczególnie danych z zakresu antropologii i porównawczej historii religii oraz językoznawstwa. W zakresie kabalistycznej teorii doświadczeń fotycznych omawiane są poglądy Możesza z Leonu i Józefa z Hamadanu. Przekład anonimowego traktatu Szaʿar ha-kawwanot le-mequbalim ha-riʾszonim [„Brama intencji przypisywana pierwszym kabalistom, błogosławiona ich pamięć”] oraz fragmentu dzieła Mojżesza z Leonu, Szeqel ha-Qodesz [„Waga świętości”] poprzedzono uwagami dotyczącymi problemów translatologii tekstów kabalistycznych. Artykuł zamykają sugestie dotyczące kluczowych kierunków dalszych badań nad zjawiskiem mistycznego fotyzmu w kabale.

Słowa kluczowe: ewolucja doświadczenia fotycznego, mistyka światła, ezoteryka w judaizmie

Kontakt: Zakład Fenomenologii i Antropologii Religii, Instytut Religioznawstwa,
Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński,
ul. Grodzka 52,
31-044 Kraków

E-mail: sikora@if.uj.edu.pl
Tel. 12 6631778
http://www.religioznawstwo.uj.edu.pl/index.php/o-nas/pracownicy/dr-hab-tomasz-sikoraPliki do pobrania:

» 119_Sikora.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887