zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-4-120-18Konrad GLOMBIK – Wokół interpretacji Amoris laetitia. Próba wyjaśnienia niektórych wątpliwości


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł jest próbą wyjaśnienia spornych kwestii pojawiających się w komentarzach i interpretacjach adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Amoris laetitia. Autor w czterech punktach wyjaśnia podstawowe i najczęściej przywoływane wątpliwości rodzące się przy lekturze posynodalnego dokumentu, a dotyczące możliwości dopuszczenia osób po rozwodzie cywilnym, żyjących w ponownych związkach niesakramentalnych, do sakramentów pokuty i Eucharystii. Autor podejmuje problem, czy dokument Amoris laetitia wprowadza zmianę dotychczasowej praktyki duszpasterskiej. Zagadnienie to wiąże się z kwestią udziału osób rozwiedzionych żyjących w powtórnych związkach w życiu sakramentalnym Kościoła – i szerzej: samego rozumienia sakramentów. Kolejna kwestia dotyczy ważnej w katolickiej teologii moralnej nauki o czynach wewnętrznie złych i związanej z nią problematyki subiektywnej winy w sytuacji popełnienia obiektywnego zła, którego nie można usprawiedliwić. Ostatni problem odnosi się do małżeńskiego współżycia seksualnego i jego znaczenia w związku osób, które po rozwodzie cywilnym prowadzą wspólne życie. W oparciu o dostępne komentarze oraz interpretacje Amoris laetitia, zarówno krytyczne wobec dokumentu, jak i mu przychylne, autor stara się wyjaśnić dotyczące go wątpliwości, wskazując przy tym na te jego aspekty, które domagają się dalszej analizy. Tekst stanowi kolejny głos w toczącej się obecnie skomplikowanej debacie na temat małżeństwa i rodziny. Amoris laetitia zachowuje ciągłość nauczania Kościoła na temat małżeństwa i rodziny, choć inaczej niż dotychczasowe dokumenty poświęcone tym zagadnieniom nie skupia się na prezentacji doktryny, lecz wyjaśnia problemy z perspektywy duszpasterskiej, ukazując różnorakie możliwości stosowania nauczania Kościoła.

Słowa kluczowe: Amoris laetitia, Franciszek, małżeństwo, osoby rozwiedzione żyjące w powtórnych związkach cywilnych, czyny wewnętrznie złe, sakramenty, współżycie małżeńskie

Kontakt: Katedra Teologii Moralnej i Duchowości,
Wydział Teologiczny, Uniwersytet Opolski,
ul. Drzymały 1A, 45-342 Opole

E-mail: kglombik@uni.opole.pl
Tel. 77 4423767
http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=91578&_k=9zhn0j
http://www.catholicethics.com/network/konrad-glombik  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887