zobacz powiększenie


ETHOS Ból 2017 nr 4(120)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

ETHOS
2017 nr 4(120)

BÓL

BÓL ISTNIENIA

BÓL W KULTURZE

PSYCHOLOGIA O BÓLU

WOBEC BÓLU I CIERPIENIA

O BYTACH ODCZUWAJĄCYCH BÓL

WYRAZIĆ BÓL W SZTUCE

KAROL WOJTYŁA–JAN PAWEŁ II
INSPIRACJE

POLEMIKI

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

  • Anna MAZUREK – Myśląc o uniwersytetach (rec. S. Collini, Speaking of Universities, Verso, New York 2017)
  • Propozycje „Ethosu” (B. Skarga, O filozofię bać się nie musimy. Szkice z różnych lat, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017; J. Sikora, W. Kaczocha, A. Wartecka-Ważyńska, Etyka w turystyce, CeDeWu, Warszawa 2017)

SPRAWOZDANIA

  • Krzysztof SZLANTA – Teologia wobec nowych kierunków w nauce (Konferencja naukowa Towarzystwa Teologów Dogmatyków „Osoba ludzka – rzeczywistość czy użyteczna metafora?”, KUL, Lublin, 19-20 IX 2017)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

  • Mirosława CHUDA – Teatr prawdy niedosłownej

BIBLIOGRAFIA

Noty o autorach

Abstracts

Contents  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887