zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-1-121-11Agnieszka Dragan-Pawlusiak – Filantropia jako współczesne narzędzie spekulacji


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Mimo że media donoszą o klęskach żywiołowych, postępującej bezdomności, ubóstwie, niskim poziomie opieki medycznej i edukacji, o niedożywieniu (głównie dzieci), marginalizacji społecznej, nierówności płci, chorobach, destrukcji środowiska naturalnego i zagładzie zwierząt, o nieprzestrzeganiu praworządności, kryzysie migracyjnym oraz wzroście przestępczości, na świecie wyraźna jest jednak również potrzeba, by nieść pomoc materialną potrzebującym. Często realizowana jest ona na drodze filantropii, nierzadko wykorzystywanej przez spekulantów w celu odnoszenia korzyści finansowych. Niestety współczesne modele działalności filantropijnej sprzyjają negatywnym procederom, łącząc niesienie pomocy z promocją określonej polityki (np. oświatowej, informacyjnej, kulturalnej, migracyjnej czy demograficznej), a nawet z wywoływaniem kryzysów wewnętrznych w państwach. Pomoc realizowana za pomocą pieniądza okazuje się narzędziem ambiwalentnym.

Słowa kluczowe: filantropia, patologie filantropii, fundacje, spekulacje

Kontakt: Zakład Prawa i Administracji, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska,
Plac Politechniki 1,
00-661 Warszawa

E-mail: agnieszka_dragan@wp.plPliki do pobrania:

» 121_Dragan_Pawlusiak.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887