zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-1-121-09Włodzimierz KACZOCHA – Od separatyzmu do postawy solidarności. Normy etyczne a wolny rynek


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule przedstawiono pięć stanowisk dotyczących usytuowania etyki w ramach gospodarki i wolnego rynku oraz społeczeństwa. Stanowisko pierwsze, o charakterze separatystycznym, rozwijane było przez teoretyków ekonomii neoklasycznej (przedstawicieli tzw. ekonomii głównego nurtu, przede wszystkim Friedricha von Hayeka i Miltona Friedmana) i głosi ono, że etyka i polityka nie dotyczą biznesu, a zatem nie powinny one ingerować w działania żadnych podmiotów rynkowych. Kolejne trzy stanowiska odrzucają separatyzm i wskazują na potrzebę przyjęcia w działalności gospodarczej określonych norm moralnych. Zostały one sformułowane na gruncie: (1) etyki utylitarystycznej (przez Jeremy’ego Benthama i Johna S. Milla), (2) „oświeconego egoizmu” (pisze o nim Peter Pratley), (3) etyki holistycznej (jej reprezentantem jest Robert C. Solomon) oraz (4) nauczania społecznego Kościoła katolickiego, które sformułowane zostało przede wszystkim w encyklikach Jana Pawła II i Benedykta XVI.

Słowa kluczowe: etyka, wolny rynek, utylitaryzm, „oświecony egoizm”, holizm, solidaryzm społeczny

Kontakt: Europejska Wyższa Szkoła Biznesu,
Al. Niepodległości 6, 61-874 Poznań

E-mail: wkaczocha@gmail.com

Tel. 61 6580682

http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-ekonomii,c19/katedra-socjologii-i-filozofii,c2966/pracownicy,c2968/wspolpracownicy-katedry,c2975/prof-dr-hab-wlodzimierz-kaczocha,a23773.htmlPliki do pobrania:

» 121_Kaczocha.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887