zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-1-121-17Adrian J. Reimers – Uniwersytet a kultura osoby (tłum. P. Mikulska)


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł analizuje stwierdzenie papieża Jana Pawła II, zawarte w przemówieniu wygłoszonym w czerwcu 1987 roku do wspólnoty Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, że służyć prawdzie to służyć wyzwoleniu zarówno człowieka, jak i narodu. Odwołując się do arystotelesowskiej zasady: „umysł ludzki jest poniekąd «wszystkim»”, artykuł ukazuje edukację jako proces głęboko osobowy, w którym wskutek poznania prawdy transformacji ulega osoba jako taka. Zasada ta odnosi się nie tylko do poznającej osoby, lecz także do kultury narodu. Cytując przemówienie Jana Pawła II wygłoszone w siedzibie UNESCO w roku 1980, w artykule ukazano, że przez kształtowanie kultury edukacja służy rozwojowi odniesienia danego narodu do prawdy. Znajomość własnej kultury umożliwia narodowi przekroczenie problemów czysto materialistycznych i wspólne korzystanie z prawdziwej wolności.

Słowa kluczowe: edukacja, uniwersytet, prawda, intelekt, kultura, wolność, Jan Paweł II, Arystoteles

Kontakt: Department of Philosophy,
University of Notre Dame,
100 Malloy Hall, Notre Dame, Indiana, 46556-4619, USA

E-mail: a.j.reimers@gmail.com
Tel. +1 574 631 7384
https://www3.nd.edu/~areimers/Pliki do pobrania:

» 121_Reimers_pol.pdf
» 121_Reimers_ang.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887