zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-2-122-17Monika BADOWSKA-HODYR – Ku reintegracji. Rodzina w perspektywie procesu indywidualizacji oddziaływań penitencjarnych wobec osób odbywających kary długoterminowe


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł jest prezentacją zrealizowanego projektu badawczego obejmującego osadzonych odbywających długoterminowe wyroki i mających na wolności dzieci do piętnastego roku życia. Badania zostały przeprowadzone w zakładach karnych w Polsce oraz w Czechach. Autorka zwróciła uwagę na ważniejsze obszary pracy penitencjarnej z perspektywy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności. Wskazała w badaniach na takie czynniki jak: struktura sensu życia, dolegliwość długotrwałej izolacji więziennej, rodzina i jej znaczenie w procesie resocjalizacji penitencjarnej. Pozyskany w trakcie badań materiał empiryczny wskazał na obszary wymagające zintensyfikowanych kompleksowych działań, które w znaczący sposób mogą przyczynić się do stworzenia spójnego systemu wsparcia osób długotrwale uwięzionych. System taki może w konsekwencji wzmocnić w jednostce wewnętrzną potrzebę wartościowego, autentycznego i odpowiedzialnego życia po odbyciu kary pozbawienia wolności.

Słowa kluczowe: rodzina, sprawiedliwość naprawcza, zasada indywidualizacji, izolacja więzienna, sens życia, osadzony odbywający karę długoterminową

Kontakt: Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej,
Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski,
ul. Ks. Jałowego 24, 35-959 Rzeszów

E-mail: monika.badowska.hodyr@gmail.com

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/pedagogiczny/pracownicy/monika-badowska-hodyrPliki do pobrania:

» 122_Badowska_Hodyr.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887