zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-2-122-21Piotr DUCHLIŃSKI – Etyka personalistyczna a obraz świata. Wokół artykułu Tadeusza Stycznia Etyka jako antropologia normatywna


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Celem artykułu była rekonstrukcja obrazu świata zakładanego przez ks. Tadeusza Stycznia w jego koncepcji etyki. Rekonstrukcji tej dokonano na podstawie poglądów, które sformułował on w opublikowanym w roku 1996 artykule Etyka jako antropologia normatywna. Wykorzystano w tym celu kategorie pojęciowe wypracowane we współczesnej filozofii nauki, takie jak: obraz świata, epistemiczny układ odniesienia czy paradygmat. Wykazano, że Styczeń przyjmował arystotelesowsko-tomistyczny obraz świata, na który składają się określone założenia o charakterze metafizycznym, epistemologicznym i aksjologicznym. Sformułowano również komentarze o charakterze metaprzedmiotowym, w których zwrócono uwagę na rolę naukowego obrazu świata w etyce oraz na konieczność konfrontacji etyki personalistycznej z tym obrazem świata. Wskazano też, że obraz świata ma charakter paradygmatu, a w jego wybór zaangażowane są wartości poznawcze związane z tradycją i światopoglądem. To, za jakim obrazem świata opowiada się dany myśliciel, jest po części konsekwencją jego wykształcenia, tradycji, światopoglądu oraz wiary w określony paradygmat filozofowania.

Słowa kluczowe: etyka personalistyczna, etyka maksymalistyczna, etyka minimalistyczna, neuroetyka, obraz świata, potoczny obraz świata, filozoficzny obraz świata, naukowy obraz świata, filozofia klasyczna, filozofia nauki, interpretacjonizm, paradygmat, wartości poznawcze

Artykuł stanowi zmienioną wersję referatu przedstawionego podczas sesji naukowej „Antropologia normatywna prof. Tadeusza Stycznia SDS” zorganizowanej przez Instytut Jana Pawła II na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 14 grudnia 2017 roku.

Kontakt: Katedra Logiki i Teorii Poznania, Instytut Filozofii,
Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatianum w Krakowie,
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

E-mail: pduchlinski@o2.pl

Tel. 605 208 830

http://piotrduchlinski.pl/Pliki do pobrania:

» 122_Duchlinski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887