zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-2-122-23Ks. Marcin FERDYNUS – Rezygnacja z uporczywej terapii. Problem odmowy podłączenia do respiratora w przypadku pacjentów chorych na stwardnienie zanikowe boczne (ALS). Perspektywa Evangelium vitae


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o to, czy chory na stwardnienie zanikowe boczne (ALS) może odmówić podłączenia do respiratora. Punktem odniesienia dla prowadzonych analiz jest z jednej strony definicja uporczywej terapii sformułowana przez Jana Pawła II, która znalazła swój wyraz w encyklice Evangelium vitae, z drugiej zaś zaproponowana przez autora artykułu możliwa jej interpretacja. Przeprowadzone analizy pokazują, że chory na stwardnienie zanikowe boczne może w sposób moralnie dopuszczalny odmówić tracheotomii i podłączenia do respiratora. Lekarz powinien uszanować decyzję chorego. Jeśli lekarz nie respektuje woli pacjenta, wyrządza mu krzywdę.

Słowa kluczowe: uporczywa terapia, stwardnienie zanikowe boczne (ALS), Evangelium vitae

Kontakt: Katedra Etyki, Instytut Filozofii,
Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: marcin.ferdynus@wp.pl

Tel. 81 4454039Pliki do pobrania:

» 122_Ferdynus.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887