zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-2-122-14Dobromiła NOWICKA – Ku koncepcji zadośćuczynienia. Ewolucja postrzegania krzywdy w prawie rzymskim


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Przedmiotem rozważań jest rzymska koncepcja krzywdy, analizowana przez pryzmat uregulowań mających zapewnić ochronę przed jej wyrządzeniem lub, w razie jej zaistnienia, stanowić podstawę żądania zadośćuczynienia. Wobec bezsprzecznej tendencji do dostrzegania w prawie rzymskim i naprawiania szkody jedynie o charakterze majątkowym, przy braku wykształconej koncepcji szkód niematerialnych, zagadnienie krzywdy jest analizowane w oparciu o rozważania nad istotą deliktu „iniuria”. Kategoria ta obejmuje zachowania zabronione, z całą pewnością pomija jednak kwestie uszczerbku na majątku. W wyniku prześledzenia ewolucji uregulowań w tej materii, formułowane są wnioski o pojmowaniu krzywdy w prawie rzymskim.

Słowa kluczowe: iniuria, contumelia, dignitas, krzywda, cześć, godność, nietykalność fizyczna

Kontakt: Zakład Prawa Rzymskiego, Instytut Historii Państwa i Prawa,
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski,
ul. Kuźnicza 46/47, budynek B, pokój 205,
50-137 Wrocław

E-mail: dobromila.nowicka@uwr.edu.pl

Tel. 71 3752763

https://prawo.uni.wroc.pl/user/14561Pliki do pobrania:

» 122_Nowicka.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887